กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14204
ชื่อเรื่อง: The study on effects and safety of Spongilla lacustris in 3% hydrogen peroxide solution on rat skin
ผู้แต่ง: Udompataikul M.
Wongniraspai M.
Showpittapornchai U.
Jariyapongsakul A.
Keywords: hydrogen peroxide
Spongilla lacustris extract
tissue extract
unclassified drug
animal experiment
animal tissue
article
controlled study
disease severity
histopathology
nonhuman
polarization microscopy
rat
scanning electron microscopy
skin biopsy
skin penetration
weight gain
Acne Vulgaris
Animals
Dermabrasion
Hydrogen Peroxide
Microscopy, Electron, Scanning
Porifera
Rats
Rats, Wistar
Skin
วันที่เผยแพร่: 2012
บทคัดย่อ: Objective: To study the effects and safety of Spongilla lacustris (SL) in 3% hydrogen peroxide (H2O2) on rat skin. Material and Method: An experimental study was conducted on 3 groups of Wistar-Furth adult rats. The first group was applied with SL in H2O2; the second group with SL in 0.9% normal saline (NSS) and the control group with NSS. These agents were applied on and wiped off the rat skin weekly for four weeks, then the skin biopsies were done. The number of SL spicule and the depth of spicule penetration were examined by scanning electron microscope and by polarized light microscope respectively. Skin histopathology was determined by hematoxylin-eosin staining. The gross skin changes were observed. Results: Under electron microscopic examination, SL was demonstrated as spicule which was sharp-edged, rod-shaped and smooth surface with approximate 150-300 microns in length and 10-20 microns in diameter. Spicule retention was found in the rat skin lasted until day 3 but was undetectable on day 7. The spicules could be detected deep into stratum basalis. Comparing among three groups, the thickness of epidermis in the second group was decreased with statistically significant difference (p = 0.044) by the end of week 7. The dermal thickness of all groups was increased by age. No any gross skin alteration of all groups was observed. Conclusion: The authors hypothesized that the spicule causes puncture that enhances H2O2 penetration into the skin. This solution was safe in the short term usage. However, the long term safety regarding granulomatous formation is still questionable.
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14204
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84876901166&partnerID=40&md5=f0824bb955a40e529a0e0edba48a06cc
ISSN: 1252208
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น