กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14152
ชื่อเรื่อง: Heat transfer of nanofluids in the mini-rectangular fin heat sinks
ผู้แต่ง: Naphon P.
Nakharintr L.
Keywords: Channel height
Convective heat transfer
Cooling performance
Efficient designs
Electrical discharges
Electronic device
Fin heat sinks
Heat transfer characteristics
Heat transfer rate
Inlet temperature
Mini channels
Nano scale
Nanofluids
TiO
Aluminum
Coolants
Cooling
Electric discharges
Heat flux
Heat sinks
Ionization
Reynolds number
Thermoelectric equipment
Titanium dioxide
Nanofluidics
วันที่เผยแพร่: 2013
บทคัดย่อ: In the present study, the heat transfer characteristics of nanofluids cooling in the mini-rectangular fin heat sink are studied. The heat sinks with three different channel heights are fabricated from the aluminum by the wire electrical discharge machine with the length, width and base thickness of 110, 60, and 2mm, respectively. The nanofluids are the mixture of de-ionized water and nanoscale TiO2 particles. The results obtained from the nanofluids cooling in mini-rectangular fin heat sink are compared with those from the de-ionized water cooling method. Effects of the inlet temperature of nanofluids, nanofluid Reynolds number, and heat flux on the heat transfer characteristics of mini-rectangular fin heat sink are considered. It is found that average heat transfer rates for nanofluids as coolant are higher than those for the de-ionized water as coolant. The results of this study are of technological importance for the efficient design of cooling systems of electronic devices to enhance cooling performance. © 2012 Elsevier Ltd.
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14152
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84871408618&doi=10.1016%2fj.icheatmasstransfer.2012.10.012&partnerID=40&md5=739921a2f9b828e8fc59d7c31ae14f31
ISSN: 7351933
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น