กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14139
ชื่อเรื่อง: Application of two-phase vapor chamber technique for hard disk drive cooling of PCs
ผู้แต่ง: Naphon P.
Wongwises S.
Wiriyasart S.
Keywords: Cooling performance
Cooling technique
Efficient designs
Electronic device
Electronics cooling
Environmental specifications
Hard Disk Drive
Thermal cooling
Vapor chamber
Cooling systems
Hard disk storage
Personal computers
Thermoelectric equipment
Vapors
Electronic cooling
วันที่เผยแพร่: 2013
บทคัดย่อ: The internal mechanism of the hard disk drive is seriously damaged if it is subjected to forces outside the environmental specifications. The results of the investigation on the thermal cooling of vapor chamber for cooling hard disk drive of the personal computer are presented. It was found that the vapor chamber cooling technique has a significant effect on the thermal cooling of a hard disk drive. The average hard disk drive temperature with the vapor chamber cooling system is 15.21%, which is lower than those without the vapor chamber cooling system. The results of this study are of technological importance for the efficient design of cooling systems of personal computers or electronic devices to enhance cooling performance. © 2012 Elsevier Ltd.
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14139
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84871458634&doi=10.1016%2fj.icheatmasstransfer.2012.10.014&partnerID=40&md5=1a3e7c19f69056400d4ff560a50571a8
ISSN: 7351933
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น