กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14070
ชื่อเรื่อง: Effect of amphetamine on the clock gene expression in rat striatum
ผู้แต่ง: Wongchitrat P.
Mukda S.
Phansuwan-Pujito P.
Govitrapong P.
Keywords: dexamphetamine
messenger RNA
protein BMAL1
transcription factor CLOCK
Alpha virus
animal experiment
animal model
article
chronic drug administration
circadian rhythm
clock gene
controlled study
corpus striatum
drug dependence
gene
gene expression
male
nonhuman
priority journal
rat
real time polymerase chain reaction
reverse erythroblastosis virus alpha
suprachiasmatic nucleus
virus expression
Amphetamine
Animals
ARNTL Transcription Factors
Central Nervous System Stimulants
Circadian Rhythm
Corpus Striatum
Dose-Response Relationship, Drug
Gene Expression
Male
Nuclear Receptor Subfamily 1, Group D, Member 1
Period Circadian Proteins
Rats
Rats, Wistar
วันที่เผยแพร่: 2013
บทคัดย่อ: •Chronic d-amphetamine altered the daily pattern of clock genes expressions in the rat striatum.•Bmal1 was shifted from a diurnal to a nocturnal pattern by d-amphetamine treatments.•d-Amphetamine altered the Rev-erbα rhythm expression in the striatum was shown for the first time. Drug addicts have severe disruptions in many physiological and behavioral rhythms, such as the sleep/wake cycle. Interestingly, amphetamine, a psychostimulant, is able to alter many circadian patterns, which are independent of the master biological clock located in the suprachiasmatic nucleus. To increase our understanding of the circadian regulation of amphetamine on clock gene expression, rats received subcutaneous injections of d-amphetamine and the clock gene mRNA levels were analyzed using real-time PCR to obtain a daily profile. In the striatum, acute injection of d-amphetamine did not alter Period (. Per). 1, Per2 and Reverse erythroblastosis virus α (. Rev-erbα) expressions. Chronic administration shifted the phase of Per1 and Per2 expressions from a nocturnal to diurnal pattern and advance shifted the peak of Rev-erbα in d-amphetamine-treated animals. In contrast, the rhythm of Brain and muscle Arnt-like protein-1 (. Bmal1) was shifted from a diurnal to a nocturnal pattern by both acute and chronic treatments. These results demonstrated that chronic d-amphetamine treatment altered the expression of clock genes in the striatum. This might further influence the expression of related gene within the striatum and lead to behavioral and physiological changes which are associated to drug addiction. © 2013 Elsevier Ireland Ltd.
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14070
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84876715924&doi=10.1016%2fj.neulet.2013.03.009&partnerID=40&md5=4265fa053ea4c8aa3dc4cdb09b80536c
ISSN: 3043940
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น