กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/13867
ชื่อเรื่อง: Highly sensitive determination of mercury using copper enhancer by diamond electrode coupled with sequential injection-anodic stripping voltammetry
ผู้แต่ง: Chaiyo S.
Chailapakul O.
Siangproh W.
Keywords: Diamond films
Diamonds
Electrochemical electrodes
Inductively coupled plasma
Mercury (metal)
Optical emission spectroscopy
Shellfish
Silver
Spectrometry
Thin films
Voltammetry
Anodic stripping voltammetry
Boron-doped diamond thin film electrode
Determination of mercuries
Inductively coupled plasma-optical emission spectrometry
Linear dynamic ranges
Sequential injection
Supporting electrolyte
Thin-film electrode
Copper
copper
diamond
mercury
sea water
anodic stripping potentiometry
Article
atomic emission spectrometry
cockle
concentration (parameters)
controlled study
electrode
limit of detection
measurement precision
nonhuman
salmon
seaweed
sequential injection anodic stripping voltammetry
squid
วันที่เผยแพร่: 2014
บทคัดย่อ: A highly sensitive determination of mercury in the presence of Cu(II) using a boron-doped diamond (BDD) thin film electrode coupled with sequential injection-anodic stripping voltammetry (SI-ASV) was proposed. The Cu(II) was simultaneously deposited with Hg(II) in a 0.5M HCl supporting electrolyte by electrodeposition. In presence of an excess of Cu(II), the sensitivity for the determination of Hg(II) was remarkably enhanced. Cu(II) and Hg(II) were on-line deposited onto the BDD electrode surface at -1.0V (vs. Ag/AgCl, 3M KCl) for 150s with a flow rate of 14μLs-1. An anodic stripping voltammogram was recorded from -0.4V to 0.25V using a frequency of 60Hz, an amplitude of 50mV, and a step potential of 10mV at a stopped flow. Under the optimal conditions, well-defined peaks of Cu(II) and Hg(II) were found at -0.25V and +0.05V (vs. Ag/AgCl, 3M KCl), respectively. The detection of Hg(II) showed two linear dynamic ranges (0.1-30.0ngmL-1 and 5.0-60.0ngmL-1). The limit of detection (S/N=3) obtained from the experiment was found to be 0.04ngmL-1. The precision values for 10 replicate determinations were 1.1, 2.1 and 2.9% RSD for 0.5, 10 and 20ngmL-1, respectively. The proposed method has been successfully applied for the determination of Hg(II) in seawater, salmon, squid, cockle and seaweed samples. A comparison between the proposed method and an inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP-OES) standard method was performed on the samples, and the concentrations obtained via both methods were in agreement with the certified values of Hg(II), according to the paired t-test at a 95% confidence level. © 2014 Elsevier B.V.
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/13867
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84912088240&doi=10.1016%2fj.aca.2014.09.011&partnerID=40&md5=4f64c54766aa79727925a3cac8c00f61
ISSN: 32670
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น