กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/13786
ชื่อเรื่อง: Antimicrobial and cytotoxic acetogenin from Polyalthia debilis
ผู้แต่ง: Boonpangrak S.
Cherdtrakulkiat R.
Pingaew R.
Manam P.
Prachayasittikul S.
Ruchirawat S.
Prachayasittikul V.
วันที่เผยแพร่: 2015
บทคัดย่อ: The objective of the study was to isolate bioactive acetogenin compound and to investigate antimicrobial, antioxidant as well as cytotoxic activities of the isolate, fractions and extracts of Polyalthia debilis. The P. debilis (roots) extracts and isolated compound were tested for their antimicrobial (agar dilution method) against twentyseven strains of microorganisms (gram positive and gram negative bacteria, and diploid fungus), antioxidant (DPPH assay) and cytotoxic activities. The plant extracts were isolated by column chromatography and structure of compound was confirmed by spectral data. The plant extracts and isolated fractions exhibited antioxidant and cytotoxic activities. The isolated acetogenin 1 (debilisone E) displayed antimicrobial activity against Morexella catarrhalis with the MIC of 64 μg/mL, Corynebacterium diphtheriae NCTC 10356 and Streptococcus pyogenes with partial inhibition (50-75%) at 128 μg/mL. The compound 1 exerted cytotoxic activity against 5 cancer cells (HepG2, A549, HCC-S102,HL-60 and P388) with IC50 values 18.4 - 40.3μg/mL. The results demonstrate novel bioactivities of P. debilis as antimicrobials and anticancer agents. © 2015 Somchai Boonpangrak et al.
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/13786
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84926394968&doi=10.7324%2fJAPS.2015.50303&partnerID=40&md5=14c52472b9df975a50adb3d97fa363f6
ISSN: 22313354
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น