กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/13238
ชื่อเรื่อง: Magnetic field effect on the nanofluids convective heat transfer and pressure drop in the spirally coiled tubes
ผู้แต่ง: Naphon P.
Wiriyasart S.
Arisariyawong T.
Nualboonrueng T.
Keywords: Drops
Heat convection
Magnetic fields
Pressure drop
Pressure effects
Tubes (components)
Convective heat transfer
Curvature ratio
Different-magnetic fields
Heat transfer and pressure drop
Heat transfer characteristics
Heat Transfer enhancement
Nanofluids
Tube wall temperature
Nanofluidics
วันที่เผยแพร่: 2017
บทคัดย่อ: The experimental study has been performed on the convective nanofluids heat transfer characteristics and pressure drop in the spirally coiled tubes under the magnetic fields effect. The nanofluids flows into the spirally coiled tube at the innermost coiled turn and flows along the constant tube wall temperature and then flows out the test section at the outermost coiled turn. Three different magnetic fields strength of 0.12, 0.18, 0.23 μT are generated by the permanent external magnets. Effects of curvature ratios, nanofluids concentration and magnetic fields strength on the heat transfer and pressure drop are discussed. The obtained results are compared with the experiment without magnetic field under same condition which shows that the magnetic field effect increases the Nusselt number up to 16.97%, 25.83%, 31.15% for the magnetic fields strength of 0.12, 0.18, 0.23 μT, respectively. However, the enhancement of the pressure drop is slightly significant for under the magnetic field effect. © 2017 Elsevier Ltd
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/13238
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85016435922&doi=10.1016%2fj.ijheatmasstransfer.2017.03.077&partnerID=40&md5=091ad195f7f6f325d81a415ab44b65ac
ISSN: 179310
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น