กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/13226
ชื่อเรื่อง: The comparative study of topical therapy on striae alba between a herbal extract cream and 0.1% tretinoin cream in adolescence
ผู้แต่ง: Asawaworarit P.
Chuanchaiyakul S.
Kamanamool N.
Piyavechvirat T.
Udompataikul M.
Keywords: collagen
dexpanthenol
elastin
herbaceous agent
hydroxyprolisilane
palmitoyl tripeptide
retinoic acid
squalene oil
unclassified drug
adolescent
adult
Aloe vera
Article
Centella asiatica
child
clinical article
clinical evaluation
collagen synthesis
comparative effectiveness
controlled study
double blind procedure
female
health
histology
human
human tissue
irritant dermatitis
male
microscopy
mulberry
patient satisfaction
personality
randomized controlled trial
sample size
school child
skin defect
skin irritation
skin redness
skinfold thickness
stria
ultraviolet A radiation
young adult
วันที่เผยแพร่: 2017
บทคัดย่อ: Background: Striae are commonly developed in adolescence as a result of active growth spurt. Although they create little physical health issue, they are cosmetic concerns to the patients. Effective striae treatment can help improve their mental health and personality. Objective: To compare the effects of a herbal extract cream and 0.1% tretinoin cream in the treatment of striae alba. Material and Method: Forty eight participants aged between 10 - 19 years old, with striae alba at their thighs were rand­omized into two groups. Each group was separately treated with 0.1% tretinoin and herbal extract for 16 weeks. The width, length and surface roughness of the lesions were assessed including histological evaluation and participants’ satisfaction. Results: Thirty nine participants completed the study after 16 weeks. Compared to initial lesions, the striae width was reduced by 9.01% (p = 0.002) in tretinoin group and 13.09% (p<0.001) in herbal extract group. The length was reduced by 9.54% in tretinoin group (p<0.001) and 8.73% in herbal extract group (p<0.001). The surface roughness assessed by Visioscan VC98 was reduced by 13.70% in tretinoin group (p = 0.036) and 17.24% in herbal extract group (p<0.001). From H&E staining, the mean difference of epidermal thickness was 4.79±7.15 microns in tretinoin group and 14.22±16.98 microns in herbal extract group. The mean difference of collagen amount was 13.75±6.02 units in tretinoin group and 6.60±4.92 units in herbal extract group. From Masson trichrome staining, the mean difference of collagen amount was 6.75±3.50 units in tretinoin group and 12.20±7.73 units in herbal extract group. From Verhoff van Gieson staining, the mean difference of elastin amount was 2.25±3.30 units in tretinoin group and 5.40±4.16 units in herbal extract group. There was no statistical significant difference between two groups in histological evaluation. The herbal extract caused irritant contact dermatitis only 4.55% in contrast to 72.73% from the tretinoin group. Most participants from both groups had moderate to high satisfactionaccording to the efficacy of their treatments. Conclusion: The herbal extract cream is as effective as 0.1% tretinoin cream in the treatment of striae alba. As tretinoin can cause skin irritation, the herbal extract can be a better alternative treatment. © 2017, Medical Association of Thailand. All rights reserved.
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/13226
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85018707817&partnerID=40&md5=904248ea642e91ac1bf130c3bb55c8aa
ISSN: 1252208
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น