กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/130
ชื่อเรื่อง: วิธีการใช้โปรแกรม EndNote X8
ชื่อเรื่องอื่นๆ: การแก้ไขปัญหาไม่สามารถแทรกการอ้างอิง EndNote ในโปรแกรม Word (ขึ้นเครื่องหมาย { # } )
ผู้แต่ง: อิสยาห์ พันศิริพัฒน์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สำนักหอสมุดกลาง
Keywords: เอ็นโน้ต (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
วันที่เผยแพร่: 2562
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สำนักหอสมุดกลาง
รายละเอียด: วีดิทัศน์แนะนำการใช้งาน EndNote X8 เวลา 1.07 นาที
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/130
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:CL-Videos

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
default.htmlMP4376 BHTMLดู/เปิด
default-1.html336 BHTMLดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น