กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/13063
ชื่อเรื่อง: Nanofluids heat transfer and flow analysis in vertical spirally coiled tubes using Eulerian two-phase turbulent model
ผู้แต่ง: Naphon P.
Arisariyawong T.
Nualboonrueng T.
Keywords: Bending (forming)
Heat transfer
Tubes (components)
Two phase flow
Centrifugal Forces
Computation fluid dynamics
Curvature ratio
Heat transfer and flows
Heat transfer characteristics
Heat Transfer enhancement
Inner diameters
Turbulent models
Nanofluidics
วันที่เผยแพร่: 2017
บทคัดย่อ: A computation fluid dynamics study has been performed to analyze the nanofluids heat transfer and flow characteristics in the spirally coiled tubes. Eulerian two-phase turbulent model is applied to simulate the heat transfer and flow characteristics in the vertical spirally coiled tube. The spirally coiled tubes are fabricated by bending a 8.50 mm inner diameter straight copper tube into a spiral-coil with two different curvature ratios of 0.035, 0.060. The predicted results are verified with the present measured data. Reasonable agreement is obtained from the comparison between the measured data and the predicted results. In addition, due to the centrifugal force, the induced secondary flow has significant effect on the heat transfer enhancement as flowing through the spirally coiled tube. Effects of curvature, nanofluids concentration and hot water temperature on the nanofluids heat transfer characteristics and pressure drop are considered. © 2017, Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/13063
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85011290502&doi=10.1007%2fs00231-017-1977-8&partnerID=40&md5=043b3c011b7e941d31ecbc9a5b326fda
ISSN: 9477411
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น