กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/12960
ชื่อเรื่อง: Neutrophil Lymphocyte Ratio and Cardiovascular Disease Risk: A Systematic Review and Meta-Analysis
ผู้แต่ง: Angkananard T.
Anothaisintawee T.
McEvoy M.
Attia J.
Thakkinstian A.
Keywords: acute coronary syndrome
cardiovascular disease
cardiovascular risk
cerebrovascular accident
clinical outcome
coronary artery disease
disease association
human
Medline
neutrophil lymphocyte ratio
Review
Scopus
systematic review
cardiovascular disease
immunology
lymphocyte
meta analysis
neutrophil
odds ratio
pathology
publishing
risk factor
treatment outcome
Cardiovascular Diseases
Humans
Lymphocytes
Neutrophils
Odds Ratio
Publication Bias
Risk Factors
Treatment Outcome
วันที่เผยแพร่: 2018
บทคัดย่อ: Objective. This systematic review aimed to measure the association between neutrophil lymphocyte ratio (NLR) and cardiovascular disease (CVD) risk. Methods. Relevant studies were identified from Medline and Scopus databases. Observational studies with NLR as a study factor were eligible for review. The outcomes of interest were any type of CVD including acute coronary syndrome, coronary artery disease, stroke, or a composite of these cardiovascular events. Mean differences in NLR between CVD and non-CVD patients were pooled using unstandardized mean difference (USMD). Odds ratios of CVD between high and low NLR groups were pooled using a random effects model. Results. Thirty-eight studies (n=76,002) were included. High NLR was significantly associated with the risks of CAD, ACS, stroke, and composite cardiovascular events with pooled ORs of 1.62 (95% CI: 1.38-1.91), 1.64 (95% CI: 1.30, 2.05), 2.36 (95% CI: 1.44, 2.89), and 3.86 (95% CI: 1.73, 8.64), respectively. In addition, mean NLRs in CAD, ACS, and stroke patients were significantly higher than in control groups. Conclusion. High NLR was associated with CAD, ACS, stroke, and composite cardiovascular events. Therefore, NLR may be a useful CVD biomarker. © 2018 Teeranan Angkananard et al.
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/12960
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85057390706&doi=10.1155%2f2018%2f2703518&partnerID=40&md5=de7f501304351b476271f9e397aa4d55
ISSN: 23146133
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น