กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/12898
ชื่อเรื่อง: Confined impinging liquid jet characteristics of vapor chamber embedded with heat sinks
ผู้แต่ง: Naphon P.
Wiriyasart S.
Keywords: Cooling
Flow of fluids
Heat transfer
Liquids
Cooling performance
Dynamic performance
Impinging jet
Impinging liquid jets
Numerical results
Resistance characteristics
Thermal Performance
Vapor chamber
Heat resistance
วันที่เผยแพร่: 2018
บทคัดย่อ: The experimental and numerical results of the study of the thermal resistance and fluid flow characteristics of a confined impinging liquid cooling vapor chamber are presented. Experiments are performed to verify the results predicted by the mathematical model. Effects of various parameters, heat source size, material of fin, channel width, and mass flow rate of the coolants on the cooling performance and thermal resistance characteristics are considered. A numerical analysis of a three-dimensional transient model of confined impinging has been carried out to evaluate the thermal and fluid-dynamic performances. By applying the mathematical modeling, the velocity and temperature distributions inside the vapor chamber are presented. Reasonable agreement is obtained between the measured data and the predicted results. These results are useful for the design to improve the thermal performance of the vapor chamber, and also diminished the expense and time of experiments. © 2018 by Begell House, Inc.
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/12898
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85048216577&doi=10.1615%2fHeatTransRes.2018015455&partnerID=40&md5=fba0c4be952abe2154130ea41c297a51
ISSN: 10642285
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น