กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/12744
ชื่อเรื่อง: Pulsating flow and magnetic field effects on the convective heat transfer of TiO2-water nanofluids in helically corrugated tube
ผู้แต่ง: Naphon P.
Wiriyasart S.
Keywords: Brownian movement
Heat convection
Heat transfer coefficients
Magnetic field effects
Magnetic fields
Nanomagnetics
Nanoparticles
Titanium dioxide
Combined heat transfer
Convective heat transfer
Corrugated tubes
Enhancement of heat transfer
Heat Transfer enhancement
Nanofluids
Pulsating flow
Thermal Performance
Nanofluidics
วันที่เผยแพร่: 2018
บทคัดย่อ: Both passive heat transfer enhancement techniques; nanofluids, helically corrugated rib and active heat transfer enhancement techniques; pulsating flow, magnetic field on the convective heat transfer and flow characteristics in the helically corrugated tube are investigated. Experiments set up are designed and constructed to test by varying nanofluids mass flow rate of 0.01-0.10 kg/s, nanofluids concentrations of 0.25%, 0.50% by volume, and nanofluids pulsating flow frequency of 10, 15, 20 Hz and the helically corrugated rib with the depth and pitch of 1.25 mm, 6.35 mm, respectively. As comparing with the plain tube, the physical properties by using nanoparticles and disturbing at the thermal boundary zone of working fluid have significant effect on the enhancement of heat transfer. In addition, the disturbing of nanoparticles Brownian motion suspending in the based fluid by magnetic field and pulsating flow frequency have also significant increment of heat transfer. It can be seen that a combined heat transfer enhancement techniques are satisfy the practical applications to improve the thermal performance of thermal devices. © 2018 Elsevier Ltd
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/12744
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85046782670&doi=10.1016%2fj.ijheatmasstransfer.2018.05.015&partnerID=40&md5=34aa270d62972e7e1c5ba6f168b8c791
ISSN: 179310
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น