กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/12723
ชื่อเรื่อง: Thermal performance enhancement of vapor chamber by coating mini-channel heat sink with porous sintering media
ผู้แต่ง: Wiriyasart S.
Naphon P.
Keywords: Air
Coatings
Electronic cooling
Heat resistance
Heat sinks
Mass transfer
Cooling performance
Electronic component
Mass flow rate of air
Porous sintering wick sheet
Resistance characteristics
Thermal Performance
Thermal performance enhancements
Vapor chamber
Sintering
วันที่เผยแพร่: 2018
บทคัดย่อ: This paper have been investigated on the thermal performance enhancement of air cooling vapor chamber by coating mini-channel heat sink inside with porous sintering wick sheet. The results obtained from experiments are considered and compared with without porous sintering wick sheet. The effects of power input, amount of filled working fluid into the vapor chamber and mass flow rate of air on the cooling performance and thermal resistance characteristics are considered. It can be found that the porous sintering wick sheet has significant effect on the increment of the capillary force which results in higher heat transfer rate. Therefore, the thermal performance of air cooling vapor chamber with porous sintering wick sheet inside mini-channel shows 20% maximum higher than that without porous sintering wick sheet. In addition, the increasing of power in put and cooling air mass flow rate have significantly increased thermal performance of the vapor chamber. The passive cooling device with vapor chambers is favorable technique that can enhanced thermal performance and reduce heat accumulate on the electronic component. © 2018
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/12723
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85046770614&doi=10.1016%2fj.ijheatmasstransfer.2018.05.020&partnerID=40&md5=b8a174f8321cb09fdee14f0ccd822295
ISSN: 179310
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น