กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/12482
ชื่อเรื่อง: ANN, numerical and experimental analysis on the jet impingement nanofluids flow and heat transfer characteristics in the micro-channel heat sink
ผู้แต่ง: Naphon P.
Wiriyasart S.
Arisariyawong T.
Nakharintr L.
Keywords: Computational fluid dynamics
Drops
Heat sinks
Heat transfer
Jets
Neural networks
Pressure drop
Training aircraft
Artificial neural network modeling
Flow and heat transfer
Heat transfer and pressure drop
Jet impingement
Levenberg-Marquardt
Micro channel heat sinks
Nanofluids
Numerical and experimental analysis
Nanofluidics
วันที่เผยแพร่: 2019
บทคัดย่อ: In the present study, the application of computational fluid dynamic and artificial neural network to analyze the nanofluids jet impingement heat transfer and pressure drop in the micro-channel heat sink have been presented. For the ANN model, the Levenberg-Marquardt Backwardpropagation (LMB) training algorithm is applied to adjust errors for obtaining the optimal ANN model. For the numerical analysis, the Eulerian two-phase approach model has been used to analyze the problem. The results obtained from the ANN and CFD are verified with the measured data. Based on the optimal ANN model, the majority of the data falls within ±1.5% of the Nusselt number and pressure drop, respectively. While the maximum error for all cases between the measured data and the predicted results is 1.25%. The obtained optimal artificial neural network model and CFD have been applied to analyze the heat transfer and pressure drop the micro-channel heat sink with various configurations. © 2018 Elsevier Ltd
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/12482
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85056764796&doi=10.1016%2fj.ijheatmasstransfer.2018.11.073&partnerID=40&md5=60d9f0d008b94134e309d0960f6867d1
ISSN: 179310
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น