กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/1225
ชื่อเรื่อง: ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการทดลองหลังการฟังนิทาน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Science basic skills of young children engaged in experimental activity after story listening
Advisor : พัฒนา ชัชพงศ์
จิราภรณ์ บุญส่ง
ผู้แต่ง: ศศิพรรณ สำแดงเดช
Keywords: วิทยาศาสตร์--การศึกษาและการสอน (อนุบาล)
เด็กวัยก่อนเข้าเรียน--กิจกรรมการเรียนการสอน
การเล่านิทาน
วันที่เผยแพร่: 3-ธัน-2012
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/1225
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:EarEd-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Sasiphan_S.pdf2.87 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น