กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/1211
ชื่อเรื่อง: ผลการจัดการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัยที่มีต่อการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The effects of children as researchers learning management on preschool children's analytical thinking
Advisor : สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์
บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์
ผู้แต่ง: กุลละชาติ ชาญศรี
Keywords: เด็กวัยก่อนเข้าเรียน--กิจกรรมการเรียนการสอน ;
ความคิดและการคิด--กิจกรรมการเรียนการสอน ;
การเรียนรู้
วันที่เผยแพร่: 3-ธัน-2012
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/1211
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:EarEd-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Gullachat_C.pdf2.46 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น