กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/12112
ชื่อเรื่อง: ANFIS for analysis friction factor and Nusselt number of pulsating nanofluids flow in the fluted tube under magnetic field
ผู้แต่ง: Naphon P.
Arisariyawong T.
Wiriyasart S.
Srichat A.
Keywords: Backpropagation
Friction
Fuzzy neural networks
Fuzzy systems
Inference engines
Magnetic fields
Nanofluidics
Nusselt number
Adaptive neuro-fuzzy inference system
Complex thermal system
Fuzzy inference systems
Least square estimation
Model configuration
Reliable methods
Thermal Performance
Training and testing
Fuzzy inference
วันที่เผยแพร่: 2020
บทคัดย่อ: Application of adaptive neuro-fuzzy inference system to analyze friction factor and the Nusselt number of pulsating nanofluids in the helically corrugated tube with magnetic field effect is presented. Based on the optimum adaptive neuro-fuzzy inference system (ANFIS) model configuration, it has four input parameters; pulsating flow frequency, nanofluids concentration, mass flow rate and power input. The present experimental data are divided into two subsets for training and testing processes of ANFIS network. ANFIS tunes a fuzzy inference system with back-propagation algorithm and least square estimation approaches to determine the friction factor and the Nusselt number. The predicted results of the proposed ANFIS model are compared with the measured data. There is an excellent agreement between the predicted results and the experimental results and gives average errors of ±2.5%-±5.0%, ±2.5% for the friction factor and Nusselt number, respectively. The ANFIS model is an alternative powerful and reliable method as compared with other methods. It can be used with confidence for predicting thermal performance of the complex thermal systems. © 2020 The Authors.
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/12112
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85083505813&doi=10.1016%2fj.csite.2020.100605&partnerID=40&md5=1d2d92b883575b7ae0bd7091b55042e1
ISSN: 2214157X
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น