กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/12095
ชื่อเรื่อง: Thermal management system with nanofluids for electric vehicle battery cooling modules
ผู้แต่ง: Wiriyasart S.
Hommalee C.
Sirikasemsuk S.
Prurapark R.
Naphon P.
Keywords: Automotive batteries
Battery management systems
Battery Pack
Coolants
Cooling
Cooling systems
Drops
Electric vehicles
Life cycle
Lithium-ion batteries
Nanofluidics
Pressure drop
Temperature control
Temperature distribution
Battery thermal managements
Computational analysis
Cooling performance
Electric vehicle batteries
Lithium-ion cells
Maximum temperature
Temperature range
Thermal management systems
Thermal management (electronics)
วันที่เผยแพร่: 2020
บทคัดย่อ: Due to higher power density, battery thermal management systems are suitable for cooling battery packages due to maximum temperature has a significant effect on the energy storage, durability, life cycle, and efficiency. Therefore, choosing a proper cooling method for an electric vehicle (EV) battery module to maintain the temperature in the appropriate range is essentially required. This work presents a computational analysis approach to characterize the temperature distribution and pressure drop using nanofluids flowing in the corrugated mini-channel of the EV battery cooling module. The EV battery modules consist of 444 cylindrical lithium-ion cell batteries (18650 type). It is found that the temperature distributions are the most sensitive to the flow direction of coolant, mass flow rate, and coolant types. The best cooling performance of the proposed module (Model II) is obtained with nanofluids as coolant showed 28.65% reduced the maximum temperature as compared with the conventional cooling module (Model I). However, the pressure drop also increases. Besides, the nanofluids as coolant give the cooling capacity higher than that water as a coolant. The present approach from this study can be able to optimize the battery thermal management system for an electric vehicle with an appropriate temperature range. © 2020 The Authors.
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/12095
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85083519712&doi=10.1016%2fj.csite.2020.100583&partnerID=40&md5=b0edaedcefc5f7892672823e893d62d4
ISSN: 2214157X
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น