กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/1202
ชื่อเรื่อง: ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองด้านการแต่งกายของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยการใช้ชุดกิจกรรมการแต่งกาย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Self help dressing skills of mentally retarded young children through self help dressing skills - activity packages
Advisor : พัฒนา ชัชพงศ์
จิราภรณ์ บุญส่ง
ผู้แต่ง: สมพร คำมูล
Keywords: เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา--การดำเนินชีวิต ;
การแต่งกาย
วันที่เผยแพร่: 3-ธัน-2012
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/1202
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:EarEd-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Somporn_K.pdf1.66 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น