กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/11871
ชื่อเรื่อง: Thermal cooling system with Ag/Fe3O4nanofluids mixture as coolant for electronic devices cooling
ผู้แต่ง: Siricharoenpanich A.
Wiriyasart S.
Srichat A.
Naphon P.
Keywords: Coolants
Cooling systems
Efficiency
Electronic equipment
Heat sinks
Ionization
Iron oxides
Magnetite
Mixtures
Nanofluidics
Nanoparticles
Thermoanalysis
Thermoelectric equipment
Coolant flow rates
Electronic component
Electronic device
Fe3O4 nanoparticles
Flow direction
Heat removal capacity
Thermal cooling
Thermal dissipation
Electronic cooling
วันที่เผยแพร่: 2020
บทคัดย่อ: The thermal dissipation resistance has encountered a problem in the thermal analysis of the electronic components. Due to the limitation of the coolant heat removal capacity, the nanofluid and flow feature of the coolant flowing through the thermal cooling system have proposed. The mixture of Ag and Fe3O4 nanoparticles and flow direction guide vane of coolant for cooling electronic devices have been investigated. The effects of coolant flow rate, coolant type, and heat sink configuration on the thermal dissipation efficiency are considered. Ag and Fe3O4 nanoparticles suspending in the base fluid test and compared with the de-ionized water. The obtained results found that the proposed water blocks have a significant effect on the flow feature of coolant flowing through the thermal cooling system, which results in 11.94% increase in thermal dissipation efficiency. Besides, the thermal dissipation efficiency from Ag/Fe3O4 nanofluid mixture as the coolant is higher than Ag nanofluids and higher than that de-ionized water as the coolant, respectively. © 2020 The Authors.
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/11871
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85089491060&doi=10.1016%2fj.csite.2020.100641&partnerID=40&md5=59b90f11a1ed4662d93616050ed98a27
ISSN: 2214157X
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น