กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/11817
ชื่อเรื่อง: Thermal performance of the photovoltaic-ventilated mixed mode greenhouse solar dryer with automatic closed loop control for Ganoderma drying
ผู้แต่ง: Vengsungnle P.
Jongpluempiti J.
Srichat A.
Wiriyasart S.
Naphon P.
Keywords: Closed loop control systems
Greenhouses
Plants (botany)
Solar dryers
Solar power generation
Ventilation
Closed-loop control
Drying condition
Drying curves
Drying process
Drying rates
Drying temperature
Falling-rate period
Thermal Performance
Drying
วันที่เผยแพร่: 2020
บทคัดย่อ: The results of the thermal performance of the photovoltaic-ventilated mixed-mode greenhouse solar dryer have been investigated. A mixed-mode greenhouse solar dryer with automatic closed-loop control is used in the drying process. For the same solar radiation, four drying conditions have been conducted and compared with the open-sun traditional drying. It is found that the drying curves show only the falling rate period. The drying rate of the Ganoderma inside the greenhouse solar dryer is higher than that from the open sun traditional drying. The ventilated frequency and drying temperature have a significant effect on the evaporating moisture of the Ganoderma, which more favorable for drying, especially method II. The results obtained from this study can be used to design the system dryer practically shorten the drying time of the Ganoderma. © 2020 The Authors.
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/11817
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85087859836&doi=10.1016%2fj.csite.2020.100659&partnerID=40&md5=393ab056a73040fad1751b6cd4e3c253
ISSN: 2214157X
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น