กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/1135
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The development of activity packages to practice analytical reading skills of pratom 6 students
Advisor : นฤมล ศิระวงษ์
ผู้แต่ง: ศกลวรรณ นภาพร
Keywords: การอ่านขั้นประถมศึกษา ;
ภาษาไทย -- การอ่าน -- การสอนด้วยสื่อ ;
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
วันที่เผยแพร่: 3-ธัน-2012
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/1135
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:EdTec-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Sakolwan_N.pdf22.21 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น