กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/1127
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง หลักการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ ประเภทจิตรกรรมสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The development of a computer instruction on principles of visual arts creation in painting for the third level students
Advisor : บุญยฤทธิ์ คงคาเพ็ชร
ผู้แต่ง: พัชรดนัย ห้าวหาญ
Keywords: จิตรกรรม -- การสอนด้วยสื่อ ;
จิตรกรรม -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) ;
ศิลปกรรม -- การสอนด้วยสื่อ ;
ศิลปกรรม -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
วันที่เผยแพร่: 2-ธัน-2012
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/1127
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:EdTec-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Pucharadanai_H.pdf2.43 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น