กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/1105
ชื่อเรื่อง: ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The effect of creative art activities on young children's problem solving ability
Advisor : สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์ ;
จิราภรณ์ บุญส่ง
ผู้แต่ง: วรารัตน์ ธุมาลา
Keywords: เด็กวัยก่อนเข้าเรียน--กิจกรรมการเรียนการสอน ;
การแก้ปัญหา ;
ศิลปะกับเด็ก
ความคิดและการคิด ;
วันที่เผยแพร่: 2-ธัน-2012
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/1105
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:EarEd-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Wararat_T.pdf3.29 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น