กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/1083
ชื่อเรื่อง: ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์โดยใช้พืชผักผลไม้
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Spatial ability of young children acaquiring fruit and vegetable craft activities
Advisor : พัฒนา ชัชพงศ์
จิราภรณ์ บุญส่ง
ผู้แต่ง: คันธรส วงศ์ศักดิ์
Keywords: ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์
ศิลปะ--กิจกรรมการเรียนการสอน
การศึกษาปฐมวัย--กิจกรรมการเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่: 2-ธัน-2012
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/1083
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:EarEd-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Khantharot_V.pdf3.04 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น