กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/1072
ชื่อเรื่อง: ความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Multiple intelligences abilities of young children obtained though didactic games activities
Advisor : เยาวพา เดชะคุปต์ ;
นิภา ศรีไพโรจน์
ผู้แต่ง: วรรณิษา บัวสุข
Keywords: พหุปัญญา ;
เด็กวัยก่อนเข้าเรียน--กิจกรรมการเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่: 2-ธัน-2012
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/1072
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:EarEd-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Wannisa_B.pdf1.15 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น