กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/1061
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาบทเรียนวีดิทัศน์ด้วยตนเองเรื่องการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ด้วยดินน้ำมันสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 5)
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Development of self-video lesson on the subject of visual arts creation with clay for arts section, visual arts for the second grade students (Grade 5 primary school)
Advisor : กุศล อิศดุลย์
จิราภรณ์ บุญส่ง
ผู้แต่ง: ชวกิจ ทองนุ้ยพราหมณ์
Keywords: การปั้น -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) ;
ศิลปะ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
วีดิทัศน์เพื่อการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 30-พฤศ-2012
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/1061
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:EdTec-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Chawakit_T.pdf3.77 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น