กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/1022
ชื่อเรื่อง: ภาวะผู้นำของพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วังน้อย)
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Leadership of Student Monks at Mahajulalongkornrajavidyalaya University (Wangnoi)
Advisor : จารุวรรณ สกุลคู ;
อรรณพ โพธิสุข
ผู้แต่ง: พระมหาชินวุฒิ สายงาม
Keywords: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย--นักศึกษา
ภาวะผู้นำ--การศึกษาเฉพาะกรณี ;
วันที่เผยแพร่: 28-พฤศ-2012
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/1022
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:HiEd-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
PhramahaChinawut_S.pdf2.2 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น