กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/10184
ชื่อเรื่อง: Library website analytics
ผู้แต่ง: ชาญวิทย์ จันทร์อํานวยพร
บุญยฤทธิ์ โคตรวงศ์
กฤษณะพงศ์ ศรีภัททิยานนท์
ธนภาส หลําเพิกสืบ
Keywords: เว็บไซต์ห้องสมุด
วันที่เผยแพร่: 2564
สำนักพิมพ์: สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/10184
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:IS-Projects

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
default.htmlSWU Only344 BHTMLดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น