กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/1015
ชื่อเรื่อง: ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อการบริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The opinions of students on the services of Academic Resources and Information Technology Office at Suan Dusit Rajabhat University.
Advisor : จารุวรรณ สกุลคู
อัจฉรา วัฒนาณรงค์
ผู้แต่ง: อรทัย แก้วทิพย์
Keywords: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต--สำนักวิทยบริการ
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา--ความพอใจของผู้ใช้บริการ
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา--การบริการ
นักศึกษา--ทัศนคติ
วันที่เผยแพร่: 28-พฤศ-2012
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/1015
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:HiEd-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Oratai_K.pdf1.54 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น