กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/1014
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่องการสร้างเว็บเพจเบื้องต้น
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The development of computer instruction through the internet on webpage creation
Advisor : บุญยฤทธิ์ คงคาเพ็ชร
ผู้แต่ง: สังวาลย์ ศรีบุญเรือง
Keywords: บทเรียนคอมพิวเตอร์ ;
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ;
สร้างเว็บเพจ
วันที่เผยแพร่: 27-พฤศ-2012
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/1014
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:EdTec-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Sangwarn_S.pdf3.88 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น