กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/10019
ชื่อเรื่อง: การออกแบบบริการที่สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Customer journey map for library
ผู้แต่ง: วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ
Keywords: Design thinking
Customer journey map
Persona
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สำนักหอสมุดกลาง
การออกแบบบริการ
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รายละเอียด: การออกแบบบริการที่ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Srinakharinwirot University) โดยใช้ design thinking, customer journey map, persona
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/10019
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:CL-Videos

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
default.html311 BHTMLดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น