Browsing by Author ไพบูลย์ อ่อนมั่ง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2554การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การจัดการความรู้ ของครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนจำรัสวิทยา จังหวัดสระบุรีจารุวรรณ พลอยดวงรัตน์; ไพบูลย์ อ่อนมั่ง; ธนวัฒน์ หมวกเหล็ก
2554การศึกษาคุณลักษณะความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมจารุวรรณ พลอยดวงรัตน์; ไพบูลย์ อ่อนมั่ง; พระมหาเสาร์คำ จันทร์ธิยะ
2014-09-10บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคประชาคมอาเซียนไพบูลย์ อ่อนมั่ง; สมชาย เทพแสง; สุมนธรี ประจวบเหมาะ
2014-09-03ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากลจารุวรรณ พลอยดวงรัตน์; ไพบูลย์ อ่อนมั่ง; กษมาพร ทองเอื้อ
2012-11-14ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2ไพโรจน์ กลิ่นกุหลาบ; ไพบูลย์ อ่อนมั่ง; บุญสืบ เทียมหยิน
2014-12-29ภาวะผู้นำของนิสิตครูหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจารุวรรณ พลอยดวงรัตน์; ไพบูลย์ อ่อนมั่ง; รภัสศา พิมพา