Browsing by Author สุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2562การยกระดับด่านชายแดนต่อการเชื่อมโยงเมืองเศรษฐกิจชายแดนอนุภูมิภาคอีสานใต้กับราชอาณาจักรกัมพูชาสุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล
2558การลดมลพิษทางเสียงด้วยแถบต้นไม้บนถนนอโศกมนตรีกชกร คชวิเศษ; นริศรา ไปยโพศรี; วรันรัชพร อรัญรัชชพิศาล; วรุฒ มั่นถึง; สิทธิโชค ชูบาล; สุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล; ชูเดช โลศิริ
2559การศึกษาแบบจำลองการขยายตัวของเมืองซีเอ-มาร์คอฟ CA-MARKOV กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาครกัลป์ กลับแสง; วิวัฒน์ อุดมปิติทรัพย์; สุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล
2558ผลกระทบจากการเปิดเสรีประเทศเมียนมาร์ที่มีต่อชุมชน บริเวณด่านชายแดนตะวันตกของประเทศไทยสุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล; ปกรณ์ เมฆแสงสวย
2558ศึกษาการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของบางกะเจ้ากรรณิกา แว่นฟ้า; กฤษดา แตงสุวรรณ; จิรัฐิกาญจน์ เต็งน้อย; ฉัตรฑริกา กระเสาร์; ปฎิพัทต์ บริบูรณ์; สุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล; สุรีย์พร นิพิฐวิทยา
2558ศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ก่อให้เกิดมลพิษทางน้า กรณีศึกษา: คลองแสนแสบนลินี หนูเอียด; ธัญญาลักษณ์ รตนรณกร; โสภิดา ฉัตรเที่ยง; อำนาจ ไชยวงศ์; พรรษวัชร วรมิศร์; สุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล; ชมชนก เลี้ยงวัณพร