Browsing by Author สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 28  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2012-12-03การคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ด้วยแป้งโดกับลูกกลิ้งหลายลายพัฒนา ชัชพงศ์; สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์; รวีวรรณ สุวรรณเจริญ
2012-12-03การคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์โดยใช้กากมะพร้าวพัฒนา ชัชพงศ์; สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์; วรัญชลี รอดเรือง
2012-12-03การคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบสร้างองค์ความรู้ตามแนวคอนสตรัคดิวิสต์พัฒนา ชัชพงศ์; สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์; ญาดา ช่อสูงเนิน
2014-09-03การจัดการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัยที่มีผลต่อความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยสิริมา ภิญโญอนันตพงษ์; บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์; วารุณี นาวัลย์
2013-10-21การจัดการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัยที่มีผลต่อความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวัยสิริมา ภิญโญอนันตพงษ์; บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์; มยุรี ศรีทอง
2014-12-26การจัดการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัยที่มีผลต่อความสนใจในการเรียนรู้ของเด็กวัยเตาะแตะสิริมา ภิญโญอนันตพงษ์; บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์; นิรัญชา ทิพกนก
2013-11-28การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยด้วยการจัดกิจกรรม การทำเครื่องดื่มสมุนไพรวณิชชา สิทธิพล; สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์
2014-09-25การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยด้วยการจัดกิจกรรมการทำเครื่องดื่มสมุนไพรสิริมา ภิญโญอนันตพงษ์; บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์; วณิชชา สิทธิพล
2013-11-28การวิเคราะห์องค์ประกอบและการพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัยสิริมา ภิญโญอนันตพงษ์; บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์; มณฑิรา จารุเพ็ง; ศศิธร อมรินทร์แสงเพ็ญ
2014-09-03การศึกษาความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์การละเล่นพื้นบ้านของไทยสิริมา ภิญโญอนันตพงษ์; บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์; ฉันทนา ศรีภักดี
2014-09-25การศึกษาทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์การประกอบอาหารพื้นบ้านอีสานสิริมา ภิญโญอนันตพงษ์; อรอุมา เจริญสุข; กุหลาบ ภูมาก
2013-11-28การศึกษาองค์ประกอบและการส่งเสริมพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัยด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RACAสิริมา ภิญโญอนันตพงษ์; บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์; ชาตรี เหมพนโธ; สุกัลยา สุเฌอ
2014-08-28การศึกษาองค์ประกอบและการเสริมสร้างคุณลักษณะพึงประสงค์ของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยรูปแบบการจัด Santisukศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี; สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์; นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล; จิรภรณ์ มั่นเศรษฐวิทย์
2014-09-10ความสามารถทางการพูดของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเล่านิทานประกอบหุ่นสิริมา ภิญโญอนันตพงษ์; บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์; ณัฐวดี ศิลากรณ์
2013-11-28ความสามารถทางด้านการรับรู้ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมที่ใช้สื่อด้วยภาพสัญลักษณ์นัฏอริน แสงพงษ์พิทยา; สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์
2014-09-25ความสามารถทางด้านการรับรู้ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมที่ใช้สื่อด้วยภาพสัญลักษณ์สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์; บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์; นัฎอริน แสงพงษ์พิทยา
2012-12-03ความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมประกอบอาหารประเภทขนมไทยพัฒนา ชัชพงศ์; สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์; ดวงพร ผกามาศ
2013-11-28ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กอายุ 4-5 ปี ที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ด้วยดินผกากานต์ น้อยเนียม; สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์
2014-09-25ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กอายุ 4-5 ปี ที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ด้วยดินสิริมา ภิญโญอนันตพงษ์; วิไลลักษณ์ ลังกา; ผกากานต์ น้อยเนียม
2013-10-21ความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัยสิริมา ภิญโญอนันตพงษ์; บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์; ทัศณียา บัวภา