Browsing by Author สมชาย เทพแสง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 25  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-09-10การจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติเวล์ส สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสมชาย เทพแสง; อินทิรา บริบูรณ์
2014-09-10การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตราชเทวีสมชาย เทพแสง; อารียา สดารัตน์
2012-08-15การตัดสินใจของผู้ปกครองนักเรียนในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อระดับประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานีสมชาย เทพแสง; สุภาภร ขวัญยืน
2014-08-27การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1สมชาย เทพแสง; วิเชียร ยอดจักร์
2014-08-28การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำกลยุทธ์ำสำหรับพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานครอภิธีร์ ทรงบัณฑิตย์; สมชาย เทพแสง; ทัศนา แสวงศักดิ์; กัณฑ์กณัฐ สุวรรณรัชภูม์
2013-08-22การพัฒนาหลักสูตรเสริมการสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติดสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสมชาย เทพแสง; ทัศนา แสวงศักดิ์; สุรศักดิ์ เลาหพิบูลย์กุล; ดิฐภัทร บวรชัย
2012-08-15การศึกษาการจัดการคุณภาพโดยรวมของผู้บริหารโรงเรียนในเครือพระแม่มารี เขตกรุงเทพมหานครสมชาย เทพแสง; น้ำฝน มงคลล้อม
2012-11-14การศึกษาการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นหลักพหุปัญญาของครูในเครือโรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรีสมชาย เทพแสง; พรรัชต์ ลังกะสูตร
2012-08-15การศึกษาการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาครสมชาย เทพแสง; สุมาภรณ์ ต้นสวรรค์
2014-09-10การศึกษาการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2สมชาย เทพแสง; วิลาวัลย์ อันมาก
2554การศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1สมชาย เทพแสง; เจตนิพิฐ บุญเพศ
2014-09-10การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในกลุ่มเขตพื้นที่กรุงเทพฯ กลาง สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานครสมชาย เทพแสง; ต้องตา กวดนอก
2014-09-10การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์และภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทองสมชาย เทพแสง; ทองคำ พิมพา
2013-11-28การศึกษาปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อความสุขมวลรวมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสมชาย เทพแสง; ราชันย์ บุญธิมา; สรภัคสรณ์ ฉัตรกมลทัศน์; คัมภีร์ ธิราวิทย์
2014-09-10การศึกษาภาพลักษณ์ของโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซตะสมชาย เทพแสง; เกษศิรินทร์ มั่งมี
2012-11-14การศึกษาภาวะผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติคินเคดกรุงเทพสมชาย เทพแสง; ไมตรี คงนุกูล
2014-08-27การศึกษาสมรรถนะการทำงานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานครสมชาย เทพแสง; อินทิรา อินทโชติ
2554การศึกษาสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานครสมชาย เทพแสง; ลัดดา ทองโคตร
2013-11-28การศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาสามรูปแบบในสถานศึกษาสมชาย เทพแสง; เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์; ทัศนา แสวงศักดิ์; ณัฏฐิกา ลิ้มเฉลิม
2014-09-10บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคประชาคมอาเซียนไพบูลย์ อ่อนมั่ง; สมชาย เทพแสง; สุมนธรี ประจวบเหมาะ