Browsing by Author ศศิพิมล ประพินพงศกร

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 79  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2561MDCU Collectionศศิพิมล ประพินพงศกร; ฐิตวันต์ อุทยานานนท์; ณัฎฐณิชา กล้าพิมาย; นุชนารถ ฤทธิ์รอด; สุรีย์พร ชาติมนตรี; ณัฎฐณิชา แสงนุ่ม; ภควดี ควรสนอง
2561การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ศศิพิมล ประพินพงศกร; จิรัชยา ทองจินดา; ชลวัฒน์ เยาวมาตย์; ณัฐชนน ลีนบรรจง; พัชรพล ชัยพร; วิธิสรรค์ จันทร์เทียน; ทิพย์มาส องอาจ; ทิพย์ศิริพร อมกระโทก
2561การนำเสนอรูปแบบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยการใช้เครื่องมือออนไลน์ เพื่อส่งเสริมทักษะการรู้ดิจิทัลศศิพิมล ประพินพงศกร; สิริวัจนา แก้วผนึก; รัตตมา รัตนวงศา
2564การพัฒนาสื่อคลิปวีดิโอประชาสัมพันธ์หลักสูตร ศศ.ม. สารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒศศิพิมล ประพินพงศกร; กชวรรณ วรรณปะ; จันทกานต์ กฤตยภูษิตพจน์; กมลชนก สังข์เจริญ; ชนนิกานต์ เปียใย; ศุภกร หมื่นพรมไพร; ณัฐธยาน์ อุทัยเรือง; อรไพลิน คงภักดี; นิชาภา ศรีม่วง
2563การรับรู้ข้อมูลการประชาสัมพันธ์หอสมุดกลาง ของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒศศิพิมล ประพินพงศกร; จริยาภรณ์ อ่อนตา; ทิพยาภรณ์ อร่ามศรี; ธัญรดา สาครเจริญ; ปวีณ์กร ประกอบการ; เปมิกา เจิ้ง; พรนัชชา ฉันทโร; พรรณภัทร ปายเดี่ยว; อรวลันธ์ สุรารักษ์วงษ์วีระ; สุวัจณา แจ่มช้อย
2564การวิจัยเพื่อการพัฒนาบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยของสารสนเทศและภัยคุกคามทางไซเบอร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายศศิพิมล ประพินพงศกร; ชานนท์ พัฒนชัย; ณภัทรา แก้วพันธ์; ธีรโชติ งามวงศา; ศรัณย์ ศรีศุขภัค; นันทวัฒน์ จงจรัสวิริยะ; ปริณธร ซุ่นฮวด; ลลิตา วิจิตรอลงกรณ์; สพล ฟัตละ
2561การวิเคราะห์เนื้อหาบทความในวารสารบรรณศาสตร์ มศวศศิพิมล ประพินพงศกร; ณัฏฐนิตา เขตกุฎี; ณัฐชยา ด้วงประภัศร์; ศรัณย์พร ผูกโอสถ; สุกัญญา รัตนมนตรี; เจนจิรา บุญสูง; ภัทรพรรณ ก้อพิทักษ์
2012-08-17การวิเคราะห์เนื้อหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่สอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นศศิพิมล ประพินพงศกร; พัชราภรณ์ ทิพยทัศน์
2565การศึกษาความพึงพอใจ ความต้องการและปัญหาการประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการให้บริการหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒศศิพิมล ประพินพงศกร; ฐิติรัตน์ รัตนโชติชัยสกุล; ประกาศิตฏ สุดแสง; ปวิช นัยเนตร์; แพรวา เกิดน้อย; รณภพ ตันกุล; สราลักษณ์ ทุมเชื้อ; อารียา แจ่มศรี; จันจิรา มัคคภาวี
2562การศึกษาประสบการณ์การกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ของนิสิตปริญญาตรีผู้กู้ยืมเพื่อศึกษา (กยศ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒศศิพิมล ประพินพงศกร; จริยาภรณ์ อ่อนตา; ณัฐชนน ลีนะบรรจง; ทิพยาภรณ์ อร่ามศรี; ปวีณ์กร ประกอบการ; พรนัชชา ฉันทโร; พรรณภัทร ปายเดี่ยว; อรวลันธ์ สุรารักษ์วงษ์วีระ
2565การศึกษาประสบการณ์การใช้ Facebook Fanpage สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ของผู้ใช้บริการศศิพิมล ประพินพงศกร; จรัณ ไชยวุฒิ; ธีรโชติ นามวงศา; วรัญญู ขลิบปั้น; ศรัณย์ ศรีศุภภัค; สิทธิ์โชค สายบุญสา; ปริณธร ซุ่นฮวด; พิณธัญ เกียรตินิพูล
2562การศึกษาพฤติกรรมการยอมรับเทคโนโลยีในกลุ่มคน Gen Xศศิพิมล ประพินพงศกร; กชกร เจริญศิลป์; ณัฐฐิณี ซ่อนกลิ่น; ปุณณิศา งิ้วราย; พรรษวรรณ วิวุฒิ; มาริษา มารอบี
2562การศึกษาพฤติกรรมการรับรู้และประสบการณ์การใช้ SNS ของผู้ใช้บริการหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒศศิพิมล ประพินพงศกร; ชลวัฒน์ เยาวมาตย์; เชาวรินทร์ ยะโหนด; นันทวัน สนั่นไพร; พัชรพล ชัยพร; วรกานต์ สุรศิริพงษ์; วิธิสรรค์ จันทร์เทียน; ศิรินภรณ์ ร่มลำดวน
2562การศึกษาพฤติกรรมการเลือกรับสารสนเทศและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านแอปพลิเคชันเฟซบุ๊กศศิพิมล ประพินพงศกร; จิรสุตา คุณติรานนท์; ฉัตรทริกา อิทธิอนันต์กุล; ชัชชัย ปานปรีดา; บุญยฤทธิ์ โคตรวงศ์; กฤษณะพงศ์ ศรีภัททิยานนท์
2562การศึกษาพฤติกรรมการใช้ SWU Discovery ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒศศิพิมล ประพินพงศกร; ทอแสง ศรีอาริยะรุ่งเรือง; สิรวิชญ์ จาดป้อม; สุชัญญา ชาปัญญา; ธนภาส หลาเพิกสืบ; พัทธนันท์ คุปติรุจีมานัส
2565การศึกษาพฤติกรรมการใช้งานระบบ Supreme ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒศศิพิมล ประพินพงศกร; ชานนท์ พัฒนชัย; ธนวินท์ พึ่งขจรบุญ; อภิมุข อารีเจริญ; ชวิศ จั่นบำรุง; ธรรมชาติ อริยผลธรรม; ปพนธีร์ อโนศรี; สพล ฟัตละ
2562การศึกษาพฤติกรรมการใช้สารสนเทศเพื่อใช้ในการสอบ Gat-Pat ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ศศิพิมล ประพินพงศกร; ณัฐวุติ ตัณฑุมาศ; ธนพัฒน์ เผ่ามานะเจริญ; ธีรภัทร แผ่นภาษิต; วรุตม์ เพชรเกอร์; วัชรพงษ์ จันทร์ตรี
2565การศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้ในการเข้าใช้บริการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยบูรพาศศิพิมล ประพินพงศกร; จันทกานต์ กฤตยภูษิตพจน์; ชนนิกานต์ เปียใย; ศุภกร หมื่นพรมไพร; อรไพลิน คงภักดี; ณัฐธยาน์ อุทัยเรือง; นิชาภา ศรีม่วง
2565การศึกษาพฤติกรรมสารสนเทศด้านสุขภาพของผู้สูงอายุศศิพิมล ประพินพงศกร; ต่อลาภ ฐิติเจริญศักดิ์; ปัญญาวีย์ พิพ่วนนอก; รัฐนาท วิมุกตะลพ; ณัฐทิชา บัวพูล; นนทภัท สุวรรณเวช; นันทรัตน์ เนียมแย้ม; ลักษิกา ฤษธิ์เต็ม; สุฑีลักษณ์ ฟักแก้ว
2562การศึกษาสภาพการใช้และการประเมินสารสนเทศบนสื่อสังคมออนไลน์ ของผู้สูงอายุที่ใช้บริการสวนลุมพินีศศิพิมล ประพินพงศกร; กันติยา ทรัพย์มี; ชนิษฎายามล อุตสี; บุญยฤทธิ์ โคตรวงศ์; พรทิพย์ ชวดนันท์; มนัสนันท์ สุวรรณฉิม; สุชัญญาชา ปัญญา; กฤษณะพงศ์ ศรีภัททิยานนท์; อรรณพ สุทธิศิริ