Browsing by Author ศศิพิมล ประพินพงศกร

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 97  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2565CRM : การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าในงานบริการห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาศศิพิมล ประพินพงศกร; พรรณชนก ภูฆัง
2561MDCU Collectionศศิพิมล ประพินพงศกร; ฐิตวันต์ อุทยานานนท์; ณัฎฐณิชา กล้าพิมาย; นุชนารถ ฤทธิ์รอด; สุรีย์พร ชาติมนตรี; ณัฎฐณิชา แสงนุ่ม; ภควดี ควรสนอง
2565การจัดการสารสนเทศด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยออนโทโลยีศศิพิมล ประพินพงศกร; วนิค์ฎา รอดอ่อน
2561การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ศศิพิมล ประพินพงศกร; จิรัชยา ทองจินดา; ชลวัฒน์ เยาวมาตย์; ณัฐชนน ลีนบรรจง; พัชรพล ชัยพร; วิธิสรรค์ จันทร์เทียน; ทิพย์มาส องอาจ; ทิพย์ศิริพร อมกระโทก
2565การดำเนินการของห้องสมุดในฐานะพันธมิตรที่สำคัญ สำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)ศศิพิมล ประพินพงศกร; ฉัตรสิภรณ์ วสะศิริ
2565การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาออนโทโลยีด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นศศิพิมล ประพินพงศกร; วนิค์ฎา รอดอ่อน
2561การนำเสนอรูปแบบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยการใช้เครื่องมือออนไลน์ เพื่อส่งเสริมทักษะการรู้ดิจิทัลศศิพิมล ประพินพงศกร; สิริวัจนา แก้วผนึก; รัตตมา รัตนวงศา
2565การบริการชุดข้อมูลงานวิจัยในสถาบันบริการสารสนเทศศศิพิมล ประพินพงศกร; เบญจมาศ แสนหลวง
2565การประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในงานบริการห้องสมุดศศิพิมล ประพินพงศกร; วิไลรัตน์ ปรานศิลป์
2565การพัฒนาบอร์ดเกม เรื่อง สมรภูมิโลกร้อน (War of Global Warming) เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภาวะโลกร้อนศศิพิมล ประพินพงศกร; มัทนา โทปุรินทร์; วริศ มาลายุทธศรี; สิทธิพงศ์ พละศักดิ์; ปัณฑิตา ร่วมเจริญชัย; วรัชยา พิมพิมล; เสาวลักษณ์ หมีทอง; อรพินท์ สุกร; อัมรินทร์ ศรสุวรรณ
2564การพัฒนาสื่อคลิปวีดิโอประชาสัมพันธ์หลักสูตร ศศ.ม. สารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒศศิพิมล ประพินพงศกร; กชวรรณ วรรณปะ; จันทกานต์ กฤตยภูษิตพจน์; กมลชนก สังข์เจริญ; ชนนิกานต์ เปียใย; ศุภกร หมื่นพรมไพร; ณัฐธยาน์ อุทัยเรือง; อรไพลิน คงภักดี; นิชาภา ศรีม่วง
2563การรับรู้ข้อมูลการประชาสัมพันธ์หอสมุดกลาง ของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒศศิพิมล ประพินพงศกร; จริยาภรณ์ อ่อนตา; ทิพยาภรณ์ อร่ามศรี; ธัญรดา สาครเจริญ; ปวีณ์กร ประกอบการ; เปมิกา เจิ้ง; พรนัชชา ฉันทโร; พรรณภัทร ปายเดี่ยว; อรวลันธ์ สุรารักษ์วงษ์วีระ; สุวัจณา แจ่มช้อย
2564การวิจัยเพื่อการพัฒนาบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยของสารสนเทศและภัยคุกคามทางไซเบอร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายศศิพิมล ประพินพงศกร; ชานนท์ พัฒนชัย; ณภัทรา แก้วพันธ์; ธีรโชติ งามวงศา; ศรัณย์ ศรีศุขภัค; นันทวัฒน์ จงจรัสวิริยะ; ปริณธร ซุ่นฮวด; ลลิตา วิจิตรอลงกรณ์; สพล ฟัตละ
2565การวิเคราะห์ประสิทธิภาพเว็บไซต์ห้องสมุดเพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้ใช้ศศิพิมล ประพินพงศกร; เบญจมาศ แสนหลวง
2561การวิเคราะห์เนื้อหาบทความในวารสารบรรณศาสตร์ มศวศศิพิมล ประพินพงศกร; ณัฏฐนิตา เขตกุฎี; ณัฐชยา ด้วงประภัศร์; ศรัณย์พร ผูกโอสถ; สุกัญญา รัตนมนตรี; เจนจิรา บุญสูง; ภัทรพรรณ ก้อพิทักษ์
2012-08-17การวิเคราะห์เนื้อหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่สอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นศศิพิมล ประพินพงศกร; พัชราภรณ์ ทิพยทัศน์
2565การศึกษาความพึงพอใจ ความต้องการและปัญหาการประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการให้บริการหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒศศิพิมล ประพินพงศกร; ฐิติรัตน์ รัตนโชติชัยสกุล; ประกาศิตฏ สุดแสง; ปวิช นัยเนตร์; แพรวา เกิดน้อย; รณภพ ตันกุล; สราลักษณ์ ทุมเชื้อ; อารียา แจ่มศรี; จันจิรา มัคคภาวี
2562การศึกษาประสบการณ์การกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ของนิสิตปริญญาตรีผู้กู้ยืมเพื่อศึกษา (กยศ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒศศิพิมล ประพินพงศกร; จริยาภรณ์ อ่อนตา; ณัฐชนน ลีนะบรรจง; ทิพยาภรณ์ อร่ามศรี; ปวีณ์กร ประกอบการ; พรนัชชา ฉันทโร; พรรณภัทร ปายเดี่ยว; อรวลันธ์ สุรารักษ์วงษ์วีระ
2565การศึกษาประสบการณ์การใช้ Facebook Fanpage สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ของผู้ใช้บริการศศิพิมล ประพินพงศกร; จรัณ ไชยวุฒิ; ธีรโชติ นามวงศา; วรัญญู ขลิบปั้น; ศรัณย์ ศรีศุภภัค; สิทธิ์โชค สายบุญสา; ปริณธร ซุ่นฮวด; พิณธัญ เกียรตินิพูล
2562การศึกษาพฤติกรรมการยอมรับเทคโนโลยีในกลุ่มคน Gen Xศศิพิมล ประพินพงศกร; กชกร เจริญศิลป์; ณัฐฐิณี ซ่อนกลิ่น; ปุณณิศา งิ้วราย; พรรษวรรณ วิวุฒิ; มาริษา มารอบี