Browsing by Author วิชัย วงษ์ใหญ่

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-08-27กระบวนการเรียนรู้ศิลปะในบริบทสังคมและวัฒนธรรมชายแดนภาคใต้ของไทยวิรุณ ตั้งเจริญ; วิชัย วงษ์ใหญ่; พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ; ปัญญา เทพสิงห์
2013-08-22การพัฒนารูปแบบการจัดการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุมจารุวรรณ สกุลคู; วิชัย วงษ์ใหญ่; อัจฉรา วัฒนาณรงค์; อัจฉราพร โชติพฤกษ์
2012-08-30การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมจิตแห่งความเคารพและจิตแห่งจริยธรรมตามแนวคิดการเรียนการสอนโดยการบริการสังคมสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีวิชัย วงษ์ใหญ่; มนัส บุญประกอบ; สมสรร วงษ์อยู่น้อย; กานต์รวี บุญญานุสิทธิ์
2013-11-28การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมจิตแห่งวิทยาการ จิตแห่งการสังเคราะห์ และจิตแห่งการสร้างสรรค์สำหรับนิสิตปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาวิชัย วงษ์ใหญ่; มนัส บุญประกอบ; สมสรร วงษ์อยู่น้อย; คงรัฐ นวลแปง
2014-08-28การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เสริมสร้างความสุขในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนสาธิต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามารุต พัฒผล; วิชัย วงษ์ใหญ่; มนัส บุญประกอบ; ลัดดา หวังภาษิต
2012-08-30การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูในการสร้างนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์วิชัย วงษ์ใหญ่; มนัส บุญประกอบ; สุทธิวรรณ พีรศักดิ์โสภณ; มนตรี วงษ์สะพาน
2012-08-29การพัฒนาหลักสูตรสันติศึกษาตามแนวคิดการเรียนรู้โดยเน้นทีมสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายวิชัย วงษ์ใหญ่; มนัส บุญประกอบ; สมสรร วงษ์อยู่น้อย; กิตติศักดิ์ ลักษณา
2013-11-28การพัฒนาโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสำเร็จในการจัดการความรู้ของโรงเรียนในฝันวิชัย วงษ์ใหญ่; ราชันย์ บุญธิมา; บุญจันทร์ สีสันต์
2013-11-28การมีส่วนร่วมของชุมชนเมืองในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม: กรณีศึกษาชุมชนลาดพร้าวจักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า; วิรุณ ตั้งเจริญ; พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ; วิชัย วงษ์ใหญ่
2012-08-21การออกแบบการจัดการเรียนการสอนเรื่อง ฟังก์ชัน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่คงทนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้วิธีการออกแบบย้อนกลับกับการเรียนรู้ตามสภาพจริงปิยวดี วงษ์ใหญ่; วิชัย วงษ์ใหญ่; ไพโรจน์ น่วมนุ่ม