Browsing by Author รัฐพล ประดับเวทย์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-09-10การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่ายเรื่องระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์รัฐพล ประดับเวทย์; ศิริภรณ์ โทอ่อน
2014-09-10การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง การสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองรัฐพล ประดับเวทย์; เนาวรัตน์ สังวราวัตร
2014-09-03การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องการดำรงพันธุ์ของสัตว์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์รัฐพล ประดับเวทย์; พัชรียา ปิ่นวิเศษ
2014-12-26การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียบนแท็บเล็ต เรื่อง แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นหัวหิน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยรัฐพล ประดับเวทย์; รัตติกาล วงศ์สวัสดิ์
2014-08-27การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่องการทำภาพพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวิชาวิทยุและโทรทัศน์การศึกษาสำหรับนิสิตเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรัฐพล ประดับเวทย์; ตอง จันทนฤมาน
2014-12-26การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต วิชาการเขียนโปรแกรมจาวา (JAVA) สำหรับนักเรียนแผนการเรียนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)รัฐพล ประดับเวทย์; กันหา ราชโครตร
2014-09-25การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องการถ่ายภาพสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรัฐพล ประดับเวทย์; พรทิพย์ ชูศรี
2014-08-27การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การผลิตรายการวิทยุการศึกษาสำหรับนิสิตปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรัฐพล ประดับเวทย์; เอกสิทธิ์ อภิสิทธิกุล
2014-09-10การพัฒนาระบบสารสนเทศงานทรัพยากรมนุษย์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษรัฐพล ประดับเวทย์; สุรศักดิ์ จันทร์สิริสถาพร
2012-11-26การศึกษาความตระหนักรู้ต่อการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่องทักษะการใช้อินเทอร์เน็ตรัฐพล ประดับเวทย์; พรรณทิพา สาวันดี
2012-11-29การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องสำนวนไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียประเภทสถานการณ์จำลองฤทธิชัย อ่อนมิ่ง ;; รัฐพล ประดับเวทย์; กณกวรรณ กอกหวาน
2012-11-30การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องสำนวนไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียประเภทสถานการณ์จำลองฤทธิชัย อ่อนมิ่ง ;; รัฐพล ประดับเวทย์; กณกวรรณ กอกหวาน
2014-09-03ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) เรื่องอาหารและสารอาหารกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์รัฐพล ประดับเวทย์; สุปรียา ศิริพัฒนกุลขจร; ชีวิน ตินนังวัฒนะ