Browsing by Author มานพ วิสุทธิแพทย์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 34  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-09-10การวิเคราะห์ดนตรีประกอบภาพยนตร์ : กรณีศึกษาภาพยนตร์เรื่อง "ปืนใหญ่" จอมสลัด" ประพันธ์โดยชาติชาย พงษ์ประภาพันธ์ชนิดา ตังเดชะหิรัญ; มานพ วิสุทธิแพทย์; ธีรเดช แพร่คุณธรรม
2014-08-27การศึกษาการทำเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานกาญจนา อินทรสุนานนท์; มานพ วิสุทธิแพทย์; สัญญา สมประสงค์
2014-09-03การศึกษาขะน่วยกะเหรี่ยง อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรีกาญจนา อินทรสุนานนท์; มานพ วิสุทธิแพทย์; วิศรุต สุวรรณศรี
2014-09-10การศึกษาดนตรีประกอบพิธีรำเจ้าชาวมอญเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีมานพ วิสุทธิแพทย์; ชนิดา ตังเดชะหิรัญ; สิทธิพร โสภิณ
2014-09-10การศึกษาดนตรีร่วมสมัย : กรณีศึกษาวงกำไลมานพ วิสุทธิแพทย์; กาญจนา อินทรสุนานนท์; เพชรดา เทียมพยุหา
2014-09-10การศึกษามองวาย :เครื่องดนตรีกะเหรี่ยง อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรีกาญจนา อินทรสุนานนท์; มานพ วิสุทธิแพทย์; ปรัชญา วงษ์พจนี
2013-07-11การศึกษาลำผู้ไทย หมู่บ้านโพนสวาง ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์กาญจนา อินทรสุนานนท์; มานพ วิสุทธิแพทย์; พิไลลักษณ์ สานคำ.
2014-12-29การศึกษาวงปี่พาทย์คณะยอดนิยม พนมมือหวาน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตรรุจี ศรีสมบัติ; มานพ วิสุทธิแพทย์; ชนาพร แสงงาม
2014-08-27การศึกษาวิธีการร้อง "หมอลำกลอน" ของราตรีศรีวิไล บงสิทธิพรกาญจนา อินทรสุนานนท์; มานพ วิสุทธิแพทย์; สุภารณี สาระสา
2014-08-27การศึกษาเพลงโหมโรงกลองยาวสำนวนพระพาทย์บรรเลงรมย์ (พิม วาทิน) กรณีศึกษา : คณะครูสองเมือง พันธุรัตน์กาญจนา อินทรสุนานนท์; มานพ วิสุทธิแพทย์; ภูริวัฑฒ์ บูรณเกียรติสกุล
2014-09-03การศึกษาแตรวงชาวบ้านในจังหวัดสุพรรณบุรีกาญจนา อินทรสุนานนท์; มานพ วิสุทธิแพทย์; จุฑามาส หิรัญกูล
2013-11-28การสืบทอดปี่พาทย์ในตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการกาญจนา อินทรสุนานนท์; มานพ วิสุทธิแพทย์; กัมปนาท ดำทองสุก
2014-09-10ขับสายแปงของลาวโซ่ง:กรณีศึกษา นางเฉลา สระท่องฮ่วม หมู่บ้านหนองเทียม ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐมกาญจนา อินทรสุนานนท์; มานพ วิสุทธิแพทย์; ปรีชา นวมนาม
2014-09-10ดนตรีกะเหรี่ยง กรณีศึกษาหมู่บ้านโปงกระทิงบน ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรีกาญจนา อินทรสุนานนท์; มานพ วิสุทธิแพทย์; ศิริธร สาวเสม
2014-09-10ดนตรีนาเสป กรณีศึกษา ชุมชนมุสลิม หมู่ที่ 2 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอบางน้ำเปรียว จังหวัดฉะเชิงเทรากาญจนา อินทรสุนานนท์; มานพ วิสุทธิแพทย์; จักริน จันทนภุมมะ
2013-11-28ดนตรีประกอบการแสดง "ละครชาตรี" กรณีศึกษาคณะครูทองใบ เรืองนนท์มานพ วิสุทธิแพทย์; กาญจนา อินทรสุนานนท์; โกเมศ จงเจริญ
2014-09-10ดนตรีพิธีกรรมของชาวพม่า หมู่บ้านสมใจนึก ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรีรุจี ศรีสมบัติ; มานพ วิสุทธิแพทย์; ศุภชัย ศรีนวล
2013-11-28ดนตรีในพิธีกรรมแก้เหฺมฺรยหนังตะลุง : กรณีศึกษาหนังตะลุงคณะอาจารย์ณรงค์ ตะลุงบัณฑิตมานพ วิสุทธิแพทย์; กาญจนา อินทรสุนานนท์; ดรุณี ชูศรี
2013-11-28บาตูคาด้า : กรณีศึกษาวงบางกอกบาตูคาด้ามานพ วิสุทธิแพทย์; กาญจนา อินทรสุนานนท์; ณภัทร พิริยกิตติ์ศรัณย์
2014-09-10พัฒนาการเครื่องดนตรีสากลของหนังตะลุง คณะลำดวน ศ.อิ่มเท่ง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลามานพ วิสุทธิแพทย์; รุจขี ศรีสมบัติ; นพปฎล ขุนสีแก้ว