Browsing by Author พัฒนา ชัชพงศ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 25  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2012-12-02การคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่ฟังนิทานประกอบการปั้นพัฒนา ชัชพงศ์; จิราภรณ์ บุญส่ง; พัชรี คุ้มชาติ
2012-12-03การคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ด้วยแป้งโดกับลูกกลิ้งหลายลายพัฒนา ชัชพงศ์; สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์; รวีวรรณ สุวรรณเจริญ
2012-12-03การคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์โดยใช้กากมะพร้าวพัฒนา ชัชพงศ์; สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์; วรัญชลี รอดเรือง
2012-12-03การคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบสร้างองค์ความรู้ตามแนวคอนสตรัคดิวิสต์พัฒนา ชัชพงศ์; สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์; ญาดา ช่อสูงเนิน
2012-12-03การคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยเด็กที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานอีสปประกอบคำถามพัฒนา ชัชพงศ์; จิราภรณ์ บุญส่ง; ชนาธิป บุบผามาศ
2014-09-10การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4M เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผลสำหรับเด็กปฐมพัฒนา ชัชพงศ์; สุภาพร ธนะชานันท์; สุวิมล กฤชคฤหาสน์; นิฤมล สุวรรณศรี
2014-08-28การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ B-R-A-I-N เพื่อส่งเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยพัฒนา ชัชพงศ์; สุภาพร ธนะชานันท์; สุวิมล กฤชคฤหาสน์; กิตติศักดิ์ เกตุนุติ
2014-09-10การเสริมสร้างความตระหนักทางการศึกษาของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลอูรักลาโว้ย ในจังหวัดภูเก็ตอรวรรณ ตัณฑ์เจริญรัตน์; พัฒนา ชัชพงศ์; กมลมาลย์ ทิพย์รัตน์
2014-07-21ความคิดสร้างสรรคของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปประดิษฐ์ด้วยกระดาษพัฒนา ชัชพงศ์; จิราภรณ์ บุญส่ง; พจนีย์ เชื้อบัณฑิต
2012-12-02ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ทำกิจกรรมการสร้างภาพบนกระดานตะปูพัฒนา ชัชพงศ์; จิราภรณ์ บุญส่ง; ปัฐมาภรณ์ เดชะไกศยะ
2012-12-03ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ทำกิจกรรมศิลปะด้วยใบตองพัฒนา ชัชพงศ์; จิราภรณ์ บุญส่ง; ชลธิชา ชิวปรีชา
2012-12-02ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัยที่ทำกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์โดยใช้กระดุมพัฒนา ชัชพงศ์; จิราภรณ์ บุญส่ง; วรัญญา ศรีบัว
2012-12-02ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์โดยใช้พืชผักผลไม้พัฒนา ชัชพงศ์; จิราภรณ์ บุญส่ง; คันธรส วงศ์ศักดิ์
2012-12-03ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองด้านการแต่งกายของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยการใช้ชุดกิจกรรมการแต่งกายพัฒนา ชัชพงศ์; จิราภรณ์ บุญส่ง; สมพร คำมูล
2012-12-03ความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมประกอบอาหารประเภทขนมไทยพัฒนา ชัชพงศ์; สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์; ดวงพร ผกามาศ
2014-12-29ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุราชันย์ บุญธิมา; พัฒนา ชัชพงศ์; รวิพร ผาด่าน
2012-12-02ทักษะการรับรู้ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการฝึกสมาธิก่อนกิจกรรมเสริมประสบการณ์พัฒนา ชัชพงศ์; จิราภรณ์ บุญส่ง; พรรณธิดา สายตา
2012-12-02ทักษะการสังเกตและการเปรียบเทียบของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยการย้อมสีพัฒนา ชัชพงศ์; จิราภรณ์ บุญส่ง; พรทิพย์ เกนโรจน์
2012-12-03ทักษะทางการอ่านของเด็กปฐมวัยที่เล่นเกมการศึกษาเน้นภาษาพัฒนา ชัชพงศ์; จิราภรณ์ บุญส่ง; นิดาพร อาจประจญ
2012-12-02ทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่เล่นเกมการศึกษาเน้นเศษส่วนของรูปเรขาคณิตพัฒนา ชัชพงศ์; จิราภรณ์ บุญส่ง; ปณิชา มโนสิทธิยากร