Browsing by Author ปฐมทัศน์ จิระเดชะ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 51  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-01-22การจ่ายโหลดอย่างประหยัดโดยใช้วิธีการอัลกอริธึมแบบการค้นหาของมดธนาธิป สุ่มอิ่ม; ปฐมทัศน์ จิระเดชะ; สาโรจน์ พวงเจริญ; เสาวภาคย์ นาราษฎร์; อนุชา บุญโรจน์เสรี
2014-06-13การจ่ายโหลดอย่างประหยัดโดยใช้วิธีการอัลกอรึธึมแบบการค้นหาของมดธนาธิป สุ่มอิ่ม; ปฐมทัศน์ จิระเดชะ; นิทัศน์ แก้ววงษ์นุกูล; ประวิทย์ เจียมสังข์ทอง; ศราวุธ จงรักจิตต์
2014-01-31การประมาณงานระบบไฟฟ้าในอาคารโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ปฐมทัศน์ จิระเดชะ; พีรพงษ์ อริยะกวี; พิษณุ เกตุมณี; เปรมวดี ไพจิตสาคร
2556การวิเคราะห์การประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในอาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี และอาคารจอดรถใต้ดิน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปฐมทัศน์ จิระเดชะ; ณัฐพล ธรรมมาวิวัฒน์; ธันวา มูลมาก; อานันท์ ฤทธิศาสตร์
2014-02-05การวิเคราะห์การประหยัดพลังงานไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าแสงสว่างและเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร 9 และอาคาร 14 (ประสานมิตร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปฐมทัศน์ จิระเดชะ; กิตติ สถาพรประสาธน์; อาจรี ศุภสุธีกุล; วิชชากร จารุศิริ; ณัฐพล โชตติยานนท์; ดนัยวิชญ์ จิตมะโน; ธนกานต์ บุญมาก; ธนวัฒน์ สุดสวาท
2014-02-05การวิเคราะห์การประหยัดพลังงานไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าแสงสว่างในอาคาร กรณีศึกษา อาคารสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปฐมทัศน์ จิระเดชะ; นำคุณ ศรีสนิท; พิชญ์นรี นันทวานิช; วิชิตพล สีแพงมล; สมภพ ลีมูล
2014-02-19การวิเคราะห์การอนุรักษ์พลังงานสำหรับระบบไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) ส่วนที่ 1ปฐมทัศน์ จิระเดชะ; ปัญญาทิพย์ บุปผเวส; ธีรเกียรติ เสมานารถ; รัญชิดา เหียดใส
2018-05-15การวิเคราะห์การอนุรักษ์พลังงานสำหรับระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) ส่วนที่ 1ปฐมทัศน์ จิระเดชะ; บวรภัค สภาเจริญกุล; เอื้ออังกูร ศรีศิล; ทวีศักดิ์ แซ่ลิ้ม
2018-05-22การวิเคราะห์การอนุรักษ์พลังงานสำหรับระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ส่วนที่ 2)ปฐมทัศน์ จิระเดชะ; กวินภพ ทองน่วม; วสุธา พงศ์เมืองทอง; วุฒิโชค แสงวัง
2556การวิเคราะห์การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารบริการ ศ.ม.ล.ปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปฐมทัศน์ จิระเดชะ; จิรเมธ ศรียาชีพ; ชนากานต์ เที่ยงทัด; ศิริศาสตร์ บุตรศาสตร์
2557การวิเคราะห์การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าและออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)ปฐมทัศน์ จิระเดชะ; ชนาธิป เมืองจันทร์; ชิโนรส ดวงรัตน์; ไวพจน์ น้อยหุ่น; ศุภกรณ์ มากมี
2014-09-10การวิเคราะห์การใช้พลังงานในอาคารศูนย์อำนวยการพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปฐมทัศน์ จิระเดชะ; วชิราวุธ โพลดพลัด
2014-01-22การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมปฐมทัศน์ จิระเดชะ; พหล นภารัตน์; พจมาลย์ ภิญเดช; นิสานารถ อำพันหอม
2557การวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารเรียนรวมเพื่อการอนุรักษ์พลังงานปฐมทัศน์ จิระเดชะ; ดีนา ฟักประเสริฐ; มาริษา คงเจริญ; สุพัฒตรา ปริภัสสร
2018-05-22การวิเคราะห์และประเมินการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)ปฐมทัศน์ จิระเดชะ; โชษิตา ปุสสะรังษี; ณฤทธิพงศ์ นิลประภาพร; นภดล นาคมี
2014-02-17การวิเคราะห์และสำรวจการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อจัดทำรายงานการใช้พลังงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอาคาร 3 อาคาร 9 และอาคาร 14 (ประสานมิตร)ปฐมทัศน์ จิระเดชะ; พิพัฒน์ มณฑาทิพย์; พิรุณ ปานอ่ำ; ภูรินทร์ คนิวรานนท์
2014-01-22การศึกษาบัลลาสต์และหลอดประหยัดพลังงานปฐมทัศน์ จิระเดชะ; นุกิต สุขหิ้น; นพดล เพชรรักษา
2014-02-17การศึกษาผลของการจับคู่บัลลาสต์และหลอดฟลูออเรสเซนต์ท่อตรงปฐมทัศน์ จิระเดชะ; คมกฤษ ประเสริฐวงษ์; ธนาธิป สุ่มอิ่ม; ณัฐพงศ์ ทรงวัฒนกำจร; นวังกูล สัมฤทธิ์; วัชรพงษ์ ปัททุม
2560การศึกษาแนวทางการปรับปรุงคุณภาพแสงสว่างและการใช้พลังงานของไฟถนนใน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ปฐมทัศน์ จิระเดชะ; กัณฐมณี กันตัง; ณัฐวดี ลิ้มสกุล; มลสิทธิ์ ศรีสว่าง
2014-06-13การหาค่ายูนิตคอมมิตเมนต์โดยวิธีแอนท์โคโลนีธนาธิป สุ่มอิ่ม; ปฐมทัศน์ จิระเดชะ; สมชาติ เกตุหอม; เอกลักษณ์ ตั้งสุขเกษมสันต์; เอกลักษณ์ เตียงโรจน์รัตน์