Browsing by Author ธงชัย แก้วพินิจ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 34  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2561กรรมวิธีการตรวจสอบยีนกลายพันธุ์ของเชื้อสแตฟิโลค็อกคัสออเรียส (Staphylococcus aureus) ที่ดื้อยาเมทิซิลิน (methicillin) ด้วยแถบสีธงชัย แก้วพินิจ; สมชาย สันติวัฒนกุล; จัตุรงค์ ขำดี; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2561กรรมวิธีการตรวจสอบยีนกลายพันธุ์ของเชื้อสแตฟิโลค็อกคัสออเรียส (Staphylococcus aureus) ที่ดื้อยาเมทิซิลิน (methicillin) ด้วยแถบสีธงชัย แก้วพินิจ; สมชาย สันติวัฒนกุล; จัตุรงค์ ขำดี; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2565กรรมวิธีการตรวจสอบยีนของเชื้อคลามัยเดีย ทราโคมาทิส (Chlamydia trachomatis) ที่ก่อโรคหนองในเทียมแบบขั้นตอนเดียวด้วยแถบสีธงชัย แก้วพินิจ; สมชาย สันติวัฒนกุล; จัตุรงค์ ขำดี; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2564กรรมวิธีการตรวจสอบหาเชื้อวัณโรคชนิด มัยโคแบคทีเรียม ทูเบอร์คูโลซิส (Mycobacterium tuberculosis) ด้วยแถบสีในขั้นตอนเดียวธงชัย แก้วพินิจ; สมชาย สันติวัฒนกุล; จัตุรงค์ ขำดี; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2565กรรมวิธีการตรวจสอบเบสกลายพันธุ์ของเชื้อวัณโรคดื้อต่อยากานามัยซิน (kanamycin) ด้วยแถบสีขั้นตอนเดียวธงชัย แก้วพินิจ; สมชาย สันติวัฒนกุล; จัตุรงค์ ขำดี; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2565กรรมวิธีการตรวจสอบเบสกลายพันธุ์ของเชื้อวัณโรคดื้อต่อยาฟลูออโรควิโนโลน (fluoroquinolone) ด้วยแถบสีในขั้นตอนเดียวธงชัย แก้วพินิจ; สมชาย สันติวัฒนกุล; จัตุรงค์ ขำดี; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2561กรรมวิธีการตรวจสอบเบสกลายพันธุ์ของเชื้อวัณโรคดื้อต่อยาไรแฟมพิซิน (Rifampicin) ด้วยอนุภาคทองคำธงชัย แก้วพินิจ; สมชาย สันติวัฒนกุล; โกสุม จันทร์ศิริ; จัตุรงค์ ขำดี; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2561กรรมวิธีการตรวจสอบเบสกลายพันธุ์ของเชื้อวัณโรคดื้อต่อยาไรแฟมพิซิน (Rifampicin) ด้วยแถบสีธงชัย แก้วพินิจ; สมชาย สันติวัฒนกุล; โกสุม จันทร์ศิริ; จัตุรงค์ ขำดี; สมศักดิ์ เหรียญทอง; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2564กรรมวิธีการตรวจสอบเบสกลายพันธุ์ของเชื้อวัณโรคดื้อต่อยาไรแฟมพิซิน (Rifampicin) ด้วยแถบสีในขั้นตอนเดียวธงชัย แก้วพินิจ; สมชาย สันติวัฒนกุล; จัตุรงค์ ขำดี; สมศักดิ์ เหรียญทอง; พิสุทธิ์ พัฒนาอุตสาหกิจ; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2561กรรมวิธีการตรวจสอบเบสกลายพันธุ์ของเชื้อวัณโรคดื้อต่อยาไรแฟมพิซิน (Rifampicin) ด้วยแถบสีในขั้นตอนเดียวธงชัย แก้วพินิจ; สมชาย สันติวัฒนกุล; จัตุรงค์ ขำดี; สมศักดิ์ เหรียญทอง; พิสุทธิ์ พัฒนาอุตสาหกิจ; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2561กรรมวิธีการตรวจสอบเบสกลายพันธุ์ของเชื้อวัณโรคดื้อต่อยาไอโซไนอะซิด (isoniazid) ด้วยอนุภาคทองคำธงชัย แก้วพินิจ; สมชาย สันติวัฒนกุล; โกสุม จันทร์ศิริ; จัตุรงค์ ขำดี; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2564กรรมวิธีการตรวจสอบเบสกลายพันธุ์ของเชื้อวัณโรคดื้อต่อยาไอโซไนอะซิด (isoniazid) ด้วยแถบสีในขั้นตอนเดียวธงชัย แก้วพินิจ; สมชาย สันติวัฒนกุล; จัตุรงค์ ขำดี; สมศักดิ์ เหรียญทอง; พิสุทธิ์ พัฒนาอุตสาหกิจ; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2561กรรมวิธีการตรวจสอบเบสกลายพันธุ์ของเชื้อวัณโรคดื้อต่อยาไอโซไนอะซิด (isoniazid) บนยีนไอเอ็นเอชเอ (inhA) ด้วยแถบสีธงชัย แก้วพินิจ; สมชาย สันติวัฒนกุล; โกสุม จันทร์ศิริ; จัตุรงค์ ขำดี; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2564กรรมวิธีการตรวจสอบเบสกลายพันธุ์ของเชื้อวัณโรคดื้อต่อยาไอโซไนอะซิด (isoniazid) บนยีนไอเอ็นเอชเอ (inhA) ด้วยแถบสีในขั้นตอนเดียวธงชัย แก้วพินิจ; สมชาย สันติวัฒนกุล; จัตุรงค์ ขำดี; สมศักดิ์ เหรียญทอง; พิสุทธิ์ พัฒนาอุตสาหกิจ; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2561กรรมวิธีการตรวจสอบเบสกลายพันธุ์ของเชื้อวัณโรคดื้อต่อยาไอโซไนอะซิต (isoniazid) บนยีนไอเอ็นเอชเอ (inhA) ด้วยอนุภาคทองคำธงชัย แก้วพินิจ; สมชาย สันติวัฒนกุล; โกสุม จันทร์ศิริ; จัตุรงค์ ขำดี; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2559กรรมวิธีการตรวจเชื้อซัลโมเนลล่า (Salmonella spp.) ด้วยชุดไพรเมอร์ (primer) และตัวตรวจจับสำเร็จรูป (DNA probe) ที่มีความจำเพาะและความไวสูงโกสุม จันทร์ศิริ; สมชาย สันติวัฒนกุล; นารีรัตน์ วิเศษกุล; สุพัตรา อารีกิจ; ทายาท ศรียาภัย; ธงชัย แก้วพินิจ; พิชาภัค สมยูรทรัพย์; อาชว์ดาม์ ภาคพิธเจริญ; ไพศาล ขาวสัก; ศรีรัตน์ พรเรืองวงศ์; สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2561ชุดของโอลิโกนิวคลีโอไทด์ และดีเอ็นเออะนาล็อกสังเคราะห์ วิธีการตรวจสารพันธุกรรม และชุดตรวจสารพันธุกรรม สำหรับการตรวจหาเชื้อไวรัสโรคเหี่ยวจากเชื้อไวรัส (Pineapple mealybug wilt-associated viruses (PMWaV))ธงชัย แก้วพินิจ; ณภัทร โพธิ์วัน; กฤติญา แสงภักดี; โกสุม จันทร์ศิริ; สมชาย สันติวัฒนกุล; อินทาวุธ สรรพวรสถิตย์; สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2562ชุดของไพรเมอร์ (primer) และตัวตรวจจับสำเร็จรูป หรือ โพรบ (probe) สังเคราะห์ ที่อยู่บนอนุภาคนาโนของโลหะทองคำ (Gold nanoparticles DNA probe) โดยใช้ยีนฟอสโฟไลเพส ซี (Phospholipase C), วิธีการตรวจสารพันธุกรรม และชุดตรวจสารพันธุกรรมสำหรับการตรวจหาเชื้อแบคทีเรียลิสทีเรีย โมโนไซโตจิเนสในอาหารโกสุม จันทร์ศิริ; สมชาย สัตติวัฒนกุล; สุพัตรา อารีกิจ; ทายาท ศรียาภัย; ธงชัย แก้วพินิจ; พิชาภัค สมยูรทรัพย์; ศิริรัตน์ วชิรเลอพันธุ์; สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2563ชุดของไพรเมอร์ (primer) และตัวตรวจจับสำเร็จรูป หรือ โพรบ (probe) สังเคราะห์ ที่อยู่บนอนุภาคนาโนของโลหะทองคำ (Gold nanoparticles DNA probe) โดยใช้ยีนลิสเทอริโอไลซิน โอ หรือ Listeriolysin O (hly), วิธีการตรวจสารพันธุกรรม และชุดตรวจสารพันธุกรรมสำหรับการตรวจหาเชื้อแบคทีเรียลิสทีเรีย โมโนไซโตจิเนสในอาหารโกสุม จันทร์ศิริ; สมชาย สัตติวัฒนกุล; สุพัตรา อารีกิจ; ทายาท ศรียาภัย; ธงชัย แก้วพินิจ; พิชาภัค สมยูรทรัพย์; ศิริรัตน์ วชิรเลอพันธุ์; สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2556ชุดตรวจ LAMP-dipstick สำหรับตรวจเชื้อวัณโรคชนิด Mycobacterium tuberculosisธงชัย แก้วพินิจ; วรรณสิกา เกียรติปฐมชัย; ณรงค์ อรัญรุตม์; สมชาย สันติวัฒนกุล; โกสุม จันทร์ศิริ; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ