Browsing by Author ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 25  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2012-11-14การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล; วรรณา พิมพันธุ์
2012-11-14การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง "การแจกแจงปกติ" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล; มงคล จิตรโสภิณ
2012-11-10ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค K-W-D-L เรื่องโจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล; สุจิตรา ศรีสละ
2014-09-10ผลการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่องการให้เหตุผลโดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล; ณัฐพร ขำสุวรรณ์
2014-09-10ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์เรื่องเส้นขนานที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล; รัชนี ทาเหล็ก
2012-11-07ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพื่อนคู่คิดที่มีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลเรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล; ชลธิชา ทับทวี
2012-11-16ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนผังรูปตัววี (Vee Diagrams) ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล; มนหทัย ชาญธัญกรรม
2014-09-10ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสอบ โดยใช้โปรแกรม Tinker Plots เรื่อง สถิติ ที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล; จินต์ จิระริยากุล
2554ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ตัวแทน (Representation) ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์เรื่องฟังก์ชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล; ชมพูนุท ชาวบ้านเกาะ
2013-10-02ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based-Learning) ที่มีต่อทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ และความใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3สมชาย ชูชาติ; ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล; สมสรร วงษ์อยู่น้อย; วาสนา กิ่มเทิ้ง
2012-11-16ผลการสอนด้วยแบบฝึกตามรูปแบบการสอนโดยใช้สิ่งช่วยจัดมโนมติล่วงหน้าเรื่องจำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสนใจทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล; ดรณ์ สุขอนันตกุล
2012-11-15ผลการใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์พับกระดาษแบบออริกามิที่มีต่อความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล; ปัญญา คลังมนตรี
2012-11-14ผลการใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดคำนวณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล; นิติกาญจน์ ไกรสิทธิพัฒน์
2012-11-07ผลการใช้ชุดกิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร์โดยใช้เกมผ่านการละเล่นไทยเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดคำนวณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล; บริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ
2012-11-14ผลของการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการวิจัยเรื่อง การนำเสนอข้อมูลอย่างเป็นแบบแผน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล; เอนก วงศ์วรรณ
2014-08-27ผลของการจัดการเรียนรู้แบบปฏิบัติการ โดยใช้สถานการณ์จำลองเรื่องทฤษฎีบทปีทาโกรัส ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และพฤติกรรมการทำงานเป็นกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล; พิสุทธิ์ศิลป์ โพธิอะ
2014-09-10ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนการ์ตูนร่วมกัเทคนิคการเรียนรู้แบบ STAD เรื่องคู่อันดับและกราฟ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล; หนึ่งฤทัย ชูแก้ว
2014-08-27ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมเชื่อมโยงกับสถานการณ์จริงเรื่องวิธีเรียงสับปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล; สุลักขณา คุ้มทรัพย์
2012-11-07ผลของการจัดกิจกรรม Walk rally คณิตศาสตร์โดยใช้เกมเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล; นฤมล จุลมุสิก
2012-11-14ผลของการสอนแบบปฏิบัติการโดยใช้โปรแกรม GSP ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความรับผิดชอบในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เส้นขนานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล; รัตนาภรณ์ กุมผัน