Browsing by Author จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 38  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2013-11-28กลยุทธ์การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะพลเมืองอาเซียนที่พึงประสงค์สมใจ ธีรทิฐ; จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์; ราชันย์ บุญธิมา; นิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์
2014-09-10กลยุทธ์การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะพลเมืองอาเซียนที่พึงประสงค์จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์; ราชันย์ บุณธิมา; นิตย์ โรจน์รัตวาณิชย์; สมใจ ธีรทิฐ
2014-09-03การดำเนินงานตามกลยุทธ์การตลาดของโรงเรียนอนุบาลเอกชน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีจารุวรรณ พลอยดวงรัตน์; ขวัญดาว จุฬาวงษ์
2014-09-10การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทองจารุวรรณ พลอยดวงรัตน์; จุฑามาส โกมลมรรค
2554การประเมินผลโครงการพัฒนาระเบียบวินัยนักเรียนโดยวิถีทางลูกเสือ และยุวกาชาดของโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์; เกียรติณรงค์ วันคำ
2012-11-14การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนราชดำริ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์; ชูชื่น พงษ์ดี
2554การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การจัดการความรู้ ของครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนจำรัสวิทยา จังหวัดสระบุรีจารุวรรณ พลอยดวงรัตน์; ไพบูลย์ อ่อนมั่ง; ธนวัฒน์ หมวกเหล็ก
2012-11-16การพัฒนาครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา กรุงเทพมหานครจารุวรรณ พลอยดวงรัตน์; บุษรารัตน์ เกิดเพิ่มพูล
2014-08-27การพัฒนาครูเพื่อการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนวัดปากบ่อ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานครจารุวรรณ พลอยดวงรัตน์; สมชาย ศิริทอง
2014-09-10การพัฒนาคู่มือระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์; รัตนา นิธิรักษ์
2554การพัฒนาคู่มือสำหรับผู้ปกครองเพื่อการจัดกิจกรรมในการฝึกอาชีพของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา สถาบันราชานุกูลจารุวรรณ พลอยดวงรัตน์; บังอร เทพโกมุท
2012-11-16การวิเคราะห์ผลการประเมินภายนอกสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดขอนแก่นจารุวรรณ พลอยดวงรัตน์; นิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์; สุภาพ โพธิ์สุวรรณ
2012-11-16การศึกษาการจัดการความขัดแย้งในโรงเรียนเอกชน สังกัดเขตพื้่นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์; พรนิชา ปัญญาแวว
2012-08-15การศึกษาการจัดการศึกษาพิเศษในสถาบันราชานุกูล สังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขจารุวรรณ พลอยดวงรัตน์; ประทีป ใจปา
2012-11-14การศึกษาการทำงานเป็นทีมของบุคลากรในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์; ประพันธ์ คำสามารถ
2014-09-10การศึกษาการนิเทศภายในโรงเรียนของผู้บริหารตามความคิดเห็นของครูผู้สอนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรสงครามจารุวรรณ พลอยดวงรัตน์; บัณฑูร มนตรานนท์
2014-08-27การศึกษาการบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสหวิทยาเขตวิภาวดี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์; สุจิน คุ้มครอง
2014-09-03การศึกษาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสหวิทยาเขตเสรีไทย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์; วัชราพร ริกากรณ์
2014-08-28การศึกษาการปฏิบัติงานของอนุศาสนาจารย์ทหารบกจารุวรรณ พลอยดวงรัตน์; วชิร ฮามพิทักษ์
2014-09-03การศึกษาการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชนของข้าราชการครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาสหวิทยาเขตที่ 6 (บ่อพลอย) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์; รัตนาภรณ์ ลักขณาพินิจ