Browsing by Author กาญจนา อินทรสุนานนท์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 39  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-08-27การศึกษาการทำเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานกาญจนา อินทรสุนานนท์; มานพ วิสุทธิแพทย์; สัญญา สมประสงค์
2014-09-03การศึกษาขะน่วยกะเหรี่ยง อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรีกาญจนา อินทรสุนานนท์; มานพ วิสุทธิแพทย์; วิศรุต สุวรรณศรี
2014-12-26การศึกษาดนตรีกรือโต๊ะ ในอำเภอสุไหงปาตี จังหวัดนราธิวาสกาญจนา อินทรสุนานนท์; รุจี ศรีสมบัติ; ยุทธศาสตร์ นวลเจริญ
2014-09-10การศึกษาดนตรีที่ใช้ในพิธีกรรมการบำเพ็ญกุศลโผ่วโต่ว ณ วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ 2 (วัดเล่งเน่ยยี่ 2) ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรีรุจี ศรีสมบัติ; กาญจนา อินทรสุนานนท์; ฐนะวัฒน์ พร้อมศรีทอง
2014-08-27การศึกษาดนตรีประกอบการแสดงสิละกาหยง หมู่บ้านร่าหมาด อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่กาญจนา อินทรสุนานนท์; มานพ วิุสุทธิแพทย์; ธีระนุช คล้าย ณ รังษี
2014-09-10การศึกษาดนตรีร่วมสมัย : กรณีศึกษาวงกำไลมานพ วิสุทธิแพทย์; กาญจนา อินทรสุนานนท์; เพชรดา เทียมพยุหา
2013-11-28การศึกษาดนตรีไทคอนสาร : ตำบลคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิเฉลิมพล งามสุทธิ; กาญจนา อินทรสุนานนท์; สุกัญญา รัตนประทุม
2014-09-10การศึกษามองวาย :เครื่องดนตรีกะเหรี่ยง อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรีกาญจนา อินทรสุนานนท์; มานพ วิสุทธิแพทย์; ปรัชญา วงษ์พจนี
2013-07-11การศึกษาลำผู้ไทย หมู่บ้านโพนสวาง ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์กาญจนา อินทรสุนานนท์; มานพ วิสุทธิแพทย์; พิไลลักษณ์ สานคำ.
2013-11-28การศึกษาวัฒนธรรมดนตรีพิธีฟันตรุษสงกรานต์ บ้านน้ำเลา ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์รุจี ศรีสมบัติ; กาญจนา อินทรสุนานนท์; กิจติยา ปู่หลวงพรม
2014-08-27การศึกษาวิธีการร้อง "หมอลำกลอน" ของราตรีศรีวิไล บงสิทธิพรกาญจนา อินทรสุนานนท์; มานพ วิสุทธิแพทย์; สุภารณี สาระสา
2013-07-11การศึกษาเพลงตันหยง : กรณีศึกษาคณะตันหยงกลุ่มอนุรักษ์บ้านป่าคลอก ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตกาญจนา อินทรสุนานนท์; รุจี ศรีสมบัติ; มาโนชญ์ ยกเชื้อ
2014-08-27การศึกษาเพลงโหมโรงกลองยาวสำนวนพระพาทย์บรรเลงรมย์ (พิม วาทิน) กรณีศึกษา : คณะครูสองเมือง พันธุรัตน์กาญจนา อินทรสุนานนท์; มานพ วิสุทธิแพทย์; ภูริวัฑฒ์ บูรณเกียรติสกุล
2013-11-28การศึกษาเมตาลี่ เครื่องดนตรีของกะเหรี่ยงโปว์ใน ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรีชนิดา ตังเดชะหิรัญ; กาญจนา อินทรสุนานนท์; วิเชษฐ์ สุดใด
2014-09-03การศึกษาแตรวงชาวบ้านในจังหวัดสุพรรณบุรีกาญจนา อินทรสุนานนท์; มานพ วิสุทธิแพทย์; จุฑามาส หิรัญกูล
2013-11-28การสืบทอดปี่พาทย์ในตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการกาญจนา อินทรสุนานนท์; มานพ วิสุทธิแพทย์; กัมปนาท ดำทองสุก
2014-09-10การสืบทอดวัฒนธรรมปี่พาทย์มอญใน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีรุจี ศรีสมบัติ; กาญจนา อินทรสุนานนท์; พิณทิพย์ ขาวปลื้ม
2013-11-28การเลือกใช้วัสดุทดแทนในการสร้างเครื่องดนตรีไทย ของอาจารย์มานพ แก้วบูชา : กรณีศึกษารางระนาดเอกไฟเบอร์กลาสกาญจนา อินทรสุนานนท์; ประทีป เล้ารัตนอารีย์; ศุภกร เจริญสุขประภา
2014-09-10ขับสายแปงของลาวโซ่ง:กรณีศึกษา นางเฉลา สระท่องฮ่วม หมู่บ้านหนองเทียม ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐมกาญจนา อินทรสุนานนท์; มานพ วิสุทธิแพทย์; ปรีชา นวมนาม
2014-09-10ดนตรีกะเหรี่ยง กรณีศึกษาหมู่บ้านโปงกระทิงบน ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรีกาญจนา อินทรสุนานนท์; มานพ วิสุทธิแพทย์; ศิริธร สาวเสม