Browsing by Author มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 34 to 53 of 1277 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2564กรรมวิธีการตรวจสอบเบสกลายพันธุ์ของเชื้อวัณโรคดื้อต่อยาไรแฟมพิซิน (Rifampicin) ด้วยแถบสีในขั้นตอนเดียวธงชัย แก้วพินิจ; สมชาย สันติวัฒนกุล; จัตุรงค์ ขำดี; สมศักดิ์ เหรียญทอง; พิสุทธิ์ พัฒนาอุตสาหกิจ; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2561กรรมวิธีการตรวจสอบเบสกลายพันธุ์ของเชื้อวัณโรคดื้อต่อยาไรแฟมพิซิน (Rifampicin) ด้วยแถบสีในขั้นตอนเดียวธงชัย แก้วพินิจ; สมชาย สันติวัฒนกุล; จัตุรงค์ ขำดี; สมศักดิ์ เหรียญทอง; พิสุทธิ์ พัฒนาอุตสาหกิจ; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2561กรรมวิธีการตรวจสอบเบสกลายพันธุ์ของเชื้อวัณโรคดื้อต่อยาไอโซไนอะซิด (isoniazid) ด้วยอนุภาคทองคำธงชัย แก้วพินิจ; สมชาย สันติวัฒนกุล; โกสุม จันทร์ศิริ; จัตุรงค์ ขำดี; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2564กรรมวิธีการตรวจสอบเบสกลายพันธุ์ของเชื้อวัณโรคดื้อต่อยาไอโซไนอะซิด (isoniazid) ด้วยแถบสีในขั้นตอนเดียวธงชัย แก้วพินิจ; สมชาย สันติวัฒนกุล; จัตุรงค์ ขำดี; สมศักดิ์ เหรียญทอง; พิสุทธิ์ พัฒนาอุตสาหกิจ; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2561กรรมวิธีการตรวจสอบเบสกลายพันธุ์ของเชื้อวัณโรคดื้อต่อยาไอโซไนอะซิด (isoniazid) บนยีนไอเอ็นเอชเอ (inhA) ด้วยแถบสีธงชัย แก้วพินิจ; สมชาย สันติวัฒนกุล; โกสุม จันทร์ศิริ; จัตุรงค์ ขำดี; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2564กรรมวิธีการตรวจสอบเบสกลายพันธุ์ของเชื้อวัณโรคดื้อต่อยาไอโซไนอะซิด (isoniazid) บนยีนไอเอ็นเอชเอ (inhA) ด้วยแถบสีในขั้นตอนเดียวธงชัย แก้วพินิจ; สมชาย สันติวัฒนกุล; จัตุรงค์ ขำดี; สมศักดิ์ เหรียญทอง; พิสุทธิ์ พัฒนาอุตสาหกิจ; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2561กรรมวิธีการตรวจสอบเบสกลายพันธุ์ของเชื้อวัณโรคดื้อต่อยาไอโซไนอะซิต (isoniazid) บนยีนไอเอ็นเอชเอ (inhA) ด้วยอนุภาคทองคำธงชัย แก้วพินิจ; สมชาย สันติวัฒนกุล; โกสุม จันทร์ศิริ; จัตุรงค์ ขำดี; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2559กรรมวิธีการตรวจเชื้อซัลโมเนลล่า (Salmonella spp.) ด้วยชุดไพรเมอร์ (primer) และตัวตรวจจับสำเร็จรูป (DNA probe) ที่มีความจำเพาะและความไวสูงโกสุม จันทร์ศิริ; สมชาย สันติวัฒนกุล; นารีรัตน์ วิเศษกุล; สุพัตรา อารีกิจ; ทายาท ศรียาภัย; ธงชัย แก้วพินิจ; พิชาภัค สมยูรทรัพย์; อาชว์ดาม์ ภาคพิธเจริญ; ไพศาล ขาวสัก; ศรีรัตน์ พรเรืองวงศ์; สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2564กรรมวิธีการปรับปรุงเมล็ดพันธุ์พืชด้วยโคโรน่าพลาสมาอุณหภูมิต่ำแบบอาเรย์ที่สภาวะบรรยากาศคณิศร์ มาตรา; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2561กรรมวิธีการผลิตนาโนแคปซูลจากโพลิเมอร์ชีวภาพผสมเตตระไซคลินสำหรับใช้ในการผลิตเวชภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อต้านเชื้อจุลชีพและกรรมวิธีในการผลิตเวชภัณฑ์ดังกล่าวพัชรกมน หนูเอียด; ชลินันท์ เพ็งสุข; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2555กรรมวิธีการผลิตรังไหมอัดและรังไหมอัดที่ได้จากกรรมวิธีดังกล่าววอมรรัตน์ พรหมบุญ; สุพิชฌา สุพรรณสมบูรณ์; วงศ์วุฒิ กาญจนวงศ์ไพศาล; นวภัทร นกยูงทอง; นิศาลักษณ์ เกิดศิริ; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2563กรรมวิธีการผลิตวัสดุบูรณะฟันนาโนคอมโพสิตไฮบริดมอนมอริลโรไนต์และอนุภาค นาโนไทเทเนียมออกไซด์ปิยะนารถ เอกวรพจน์; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2563กรรมวิธีการผลิตเจลฟอกสีฟันปิยะนารถ เอกวรพจน์; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2560กรรมวิธีการสกัดสารช่วยแตกตัวจากแป้งแห้วจีนในตำรับยาเม็ดวีระศักดิ์ สามี; วรพรรณ สิทธิถาวร; ศุจิมน ตันวิเชียร; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2563กรรมวิธีการสังเคราะห์นาโนไฮดรอกซีอะพาไทต์จากวัสดุธรรมชาติสุพรรณา เตชะสกุล; ปิยฉัฏร ช่วยสีนวล; พัชรกมน หนูเอียด; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; มูลนิธิจุฬาภรณ์
2563กรรมวิธีการเคลือบผิวเครื่องมือจัดฟันแบบติดแน่นด้วยสารประกอบแก้วซิลเวอร์ซีโอ ไลต์ปิยะนารถ เอกวรพจน์; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2563กรรมวิธีการเคลือบผิวเครื่องมือจัดฟันแบบติดแน่นด้วยสารไอออนิกซิลเวอร์ปิยะนารถ เอกวรพจน์; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2565กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดมังคุดที่มีปริมาณแซนโทนสูงสุนิตย์ สุขสำราญ; อมรมาศ จรัสรุ่งทวี; พนมวรรณ ปานสีทำ; พยุง เจียรวาปี; พินิติ รตะนานุกูล; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2565กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดเกสรบัวหลวง ผลมะตูมและเปลือกไม้ฝิ่นต้นแบบผงแห้งวรพรรณ สิทธิถาวร; วัลลภา จิตตะชัย; สมชาย หลวงสนาม; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2564กรรมวิธีการเผาอความารีนในเตาอบไมโครเวฟครัวเรือนภูวดล วรรธนะชัยแสง; ศิริเพชร พิริโยทัยสกุล; พัชรพร ลาภนิธิพร; อัญมณี พิสุทธิ์นพคุณ; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ