Browsing by Author จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 21 to 38 of 38 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2554การศึกษาการมีส่วนร่วมของกลุ่มชุมชนในการบริหารการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองจารุวรรณ พลอยดวงรัตน์; เอกไชย นวลยัง
2014-12-29การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารกับการพัฒนาวิชาชีพของครู โรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เขตราชเทวีจารุวรรณ พลอยดวงรัตน์; บุญนาค ทับทิมไทย
2014-09-10การศึกษาความต้องการในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการด้วยเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพของโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานครจารุวรรณ พลอยดวงรัตน์; กาญจนา ทับทิมศรี
2014-09-10การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยองค์การกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการระดับปฐมวัยของโรงเรียนชลประทานวิทยาจารุวรรณ พลอยดวงรัตน์; เมลดา รัตนวงศ์
2554การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการจัดการความรู้ของครูในเครือข่ายโรงเรียนที่ 22 สำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครจารุวรรณ พลอยดวงรัตน์; สินีนาฎ โพธิจิญญาโน
2554การศึกษาคุณลักษณะความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมจารุวรรณ พลอยดวงรัตน์; ไพบูลย์ อ่อนมั่ง; พระมหาเสาร์คำ จันทร์ธิยะ
2554การศึกษาปัญหาการใช้ระบบสารสนเทศงานบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจารุวรรณ พลอยดวงรัตน์; ปานิศรา คล้ายเจริญ
2014-09-10การศึกษาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางเขนจารุวรรณ พลอยดวงรัตน์; กาญจนา ศิลา
2014-07-15การศึกษาลักษณะการเรียนรู้เป็นทีมของครูในโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 10จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์; เสาวนีย์ บุญคำ
2013-11-28การศึกษาสภาพและผลกระทบของโรงเรียนกวดวิชาในประเทศไทยจารุวรรณ พลอยดวงรัตน์; ไพโรจน์ กลิ่นกุหลาบ; พวงรัตน์ เกษรแพทย์; ประภาวัลย์ ชวนไชยะกูล
2554การศึกษาแนวทางการส่งเสริมความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของโรงเรียนนาหลวง สำนักงานเขตทุ่งครุ สังกัดกรุงเทพมหานครจารุวรรณ พลอยดวงรัตน์; พอหทัย ภิรมย์ศรี
2012-11-14คู่มือจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 8 ประการ ของโรงเรียนวาสุเทวีจารุวรรณ พลอยดวงรัตน์; กรรณิภา เมืองแก้ว
2014-09-10ปัจจัยทางการบริหารที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสอนของครูปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลเอกชน จังหวัดกรุงเทพมหานครจารุวรรณ พลอยดวงรัตน์; ระวิยา อิสมาแอล
2014-09-03ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากลจารุวรรณ พลอยดวงรัตน์; ไพบูลย์ อ่อนมั่ง; กษมาพร ทองเอื้อ
2014-09-10ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำแบบให้บริการของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานครจารุวรรณ พลอยดวงรัตน์; ราชันย์ บุญธิมา; สุทธาทิพ เจริญนิพนธ์วานิช
2014-12-29ภาวะผู้นำของนิสิตครูหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจารุวรรณ พลอยดวงรัตน์; ไพบูลย์ อ่อนมั่ง; รภัสศา พิมพา
2012-11-14รายงานการจัดทำคู่มือการจัดกิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยจารุวรรณ พลอยดวงรัตน์; ทัศนีย์ จินาพร
2014-08-27สภาพและปัญหาการจัดการการเรียนรู้ในที่ทำงานของครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางเขนจารุวรรณ พลอยดวงรัตน์; วรัญญา มเหสักขกุล