ผลของการจัดกิจกรรม Walk rally คณิตศาสตร์โดยใช้เกมเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

SWUIR/Manakin Repository

ผลของการจัดกิจกรรม Walk rally คณิตศาสตร์โดยใช้เกมเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Show full item record

Title: ผลของการจัดกิจกรรม Walk rally คณิตศาสตร์โดยใช้เกมเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
Author: นฤมล จุลมุสิก
URI: http://ir.swu.ac.th/xmlui/handle/123456789/729
Date: 2012-11-07


Files in this item

Files Size Format View
Narumol_J.pdf 4.169Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

  • Theses [189]
    ปริญญานิพนธ์

Show full item record

Search SWUIR


Advanced Search

Browse

My Account